Original

Zasady obliczania punktów


  Strona w trakcie wprowadzania zmian dotyczących naboru na rok szkolny 2019/2020

Sposób naliczania punktów

Opracowano na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego a także Komunikatów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie naboru na rok szkolny 2018/2019

O przyjęciu kandydatów do wskazanej klasy pierwszej w VIII LO decyduje łączna ilość uzyskanych punktów z ocen i innych osiągnięć kandydata. 

  Lp.
  Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty
  Punktacja
  Razem
  1.

  Liczbowo określona ocena z języka polskiego
  cel. - 18 pkt., bdb - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dst. - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt.

  max 18
  punktów
  max 100 punktów
  2.

  Liczbowo określona ocena z obowiązkowego języka obcego
  cel. - 18 pkt., bdb - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dst. - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt.

  max 18
  punktów
  3.

  Liczbowo określona ocena z matematyki
  cel. - 18 pkt., bdb - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dst. - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt.

  max 18
  punktów
  4.

  Liczbowo określona ocena z przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną
  cel. - 18 pkt., bdb - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dst. - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt.

  max 18
  punktów
  5.

  Świadectwo z wyróżnieniem

  7 pkt.
  6.

  Dodatkowe osiągnięcia:

  1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

  a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
  b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt.,
  c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego5 pkt.

  2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

  a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.,
  b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.
  c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.;

  3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

  a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt.,
  b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt.,
  c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.,
  d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego7 pkt.,
  e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt.
  f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 pkt.;

  4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

  a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.,
  b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.,
  c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.,
  d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.,<
  e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.,
  f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –  2 pkt.;


  5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

  a) międzynarodowym –  4 pkt.,
  b
  ) krajowym – 3 pkt.,
  c) wojewódzkim – 2 pkt.,
  d) powiatowym – 1 pkt.
   

  W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z te maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

  W konkursach wiedzy i artystycznych nie uwzględnia się wyróżnień za uczestnictwo w konkursach. Podstawą naliczania punktów jest wpis na świadectwie ukończenia gimnazjum. W przypadku niejednoznacznego zapisu wymagany jest do wglądu dyplom lub inny dokument potwierdzający rangę zawodów, nazwę organizatora oraz zajęte przez ucznia/zawodnika miejsce (np. potwierdzenie odpowiedniego polskiego/okręgowego związku sportowego, szczególnie jeśli organizatorem zawodów był inny podmiot działający z jego upoważnienia)

  max 18 punktów
  7. Aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu punkty
  8.
  Egzamin gimnazjalny:
  • „część humanistyczna”
   język polski (max 100%=20 pkt., wynik egzaminu mnoży się przez 0,2)
   historia i wiedza o społeczeństwie (max 100%=20 pkt., wynik egzaminu mnoży się przez 0,2)
  • „część matematyczno-przyrodnicza”
   matematyka (max 100%=20 pkt., wynik egzaminu mnoży się przez 0,2)
   przedmioty przyrodnicze (max 100%=20pkt., wynik egzaminu mnoży się przez 0,2)
  • „część z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy” (max 100%=20 pkt., wynik egzaminu mnoży się przez 0,2)
    
   
  max 40 punktów
   
   
  max 40 punktów
   
   max 20 punktów
  max 100 punktów
  MAKSYMALA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA  200 PKT.

 

Niezależnie od wyżej określonych zasad (pod warunkiem złożenia oryginałów dokumentów potwierdzających wymienione osiągnięcia) na liście przyjętych kandydatów jest umieszczany na pierwszym miejscu, z wpisem LAUREAT w kolumnie „liczba uzyskanych punktów”:

 1. laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej,
 2. laureat lub finalista olimpiad dla gimnazjalistów:
  Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów (organizator - Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji matematycznej w Warszawie),
  Olimpiady Języka Angielskiego Gimnazjalistów (organizator - Wyższa szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu),
  Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów (organizator - Stowarzyszenie Talent w Gdyni oraz Fundacja Rozwoju Informatyki w Warszawie),
  - Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów (organizator - Polskie Towarzystwo Historyczne w Warszawie od roku sz. 2016/2017),
 3. laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim wymienionym w  punktach I i II Komunikatu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Przywołane olimpiady i konkursy winny być organizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz 125, z późn. zm.)

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- -pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.  

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość. 


Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
na podstawie art. 149 ust.4 i ust. 7, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy  wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe o systemie oświaty  (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019

Wykaz zawodów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego

I. Konkurs przedmiotowy organizowany przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w porozumieniu z innymi kuratorami oświaty:

Ponadwojewódzki konkurs przedmiotowy z wiedzy o społeczeństwie dla uczniów gimnazjów pod nazwą Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej

II Konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjów
 
Lp.
Nazwa konkursu
1.
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
2.
Wojewódzki Konkurs Biologiczny
3.
Wojewódzki Konkurs Chemiczny
4.
Wojewódzki Konkurs Fizyczny
5.
Wojewódzki Konkurs Geograficzny
6.
Wojewódzki Konkurs Matematyczny
7.
Wojewódzki Konkurs Historyczny
8.
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
9.
Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego
10.
Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
11.
Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego
 
III Konkursy wiedzy i artystyczne
 

Lp.

Nazwa konkursu

Organizator

Zasięg działania

1.

Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II „Papież Słowianin”

Łódzki Kurator Oświaty w porozumieniu z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty

krajowy

2.

Ogólnopolski Konkurs „Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914 – 1989”

Małopolski Kurator Oświaty w porozumieniu z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty

krajowy

3.

Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego...”

Mazowiecki Kurator Oświaty w porozumieniu z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty

krajowy

4.

Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II”

Podlaski Kurator Oświaty w porozumieniu

z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty

krajowy

5.

Ogólnopolski konkurs „Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie”

Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie

krajowy

6.

Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim „Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej...”

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

wojewódzki

7.

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Utracone dziedzictwo – losy ziemian w XX wieku”

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Małopolski Kurator Oświaty

krajowy

8.

Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”

Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Dzieci i Młodzieży „Schola Cantorum” w Kaliszu

krajowy

9.

Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski

wojewódzki

10.

Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” w Poznaniu

wojewódzki

11.

Konkurs w Dziedzinie Matematyki oraz w Dziedzinie Literatury i Języka Polskiego „Złota Żaba”

Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS” w Swarzędzu

wojewódzki

12.

Wojewódzki Konkurs Recytatorski

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu, Teatr Animacji w Poznaniu, Radio Merkury S.A.

wojewódzki

13.

Wojewódzki Turniej Białych Piór

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Poznaniu

wojewódzki

14.

Konkurs Geograficzny „Obieżyświat”

Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe oraz Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

wojewódzki

15.

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży„ Moja Przygoda w Muzeum”

Muzeum Okręgowe w Toruniu,

Muzeum Narodowe w Poznaniu

międzynarodowy

16.

Międzynarodowy konkurs z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej „Bóbr”

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

międzynarodowy

17.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kolory szarości”

Gimnazjum w Sierakowie im. Adama Olbrachta Przyjmy- Przyjemskiego, Muzeum Ziemi Rawickiej, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie

krajowy

18.

Ogólnopolski Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

krajowy

19.

Ogólnopolski Przegląd Twórczości Teatralnej MASKA

Zespół Szkół w Nowym Folwarku

krajowy

20.

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu

międzynarodowy

21.

Konkurs Szkolnej Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

Katedra Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

wojewódzki

22.

Ogólnopolska Akademia - Konkurs Wiedzy o Prawie

Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

krajowy

23.

Międzyszkolny Konkurs Języka Hiszpańskiego

Szkoła Podstawowa nr 1 w Poznaniu

wojewódzki

24

Ogólnopolski Konkurs Twórczości Artystycznej OKTA

Pracownia Działań Twórczych w

Przestrzeni Społecznej, Wydział

Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza

w Poznaniu

ogólnopolski

25.

Horyzonty Matematyki

SP nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi, Wydział Matematyki i Informatyki UAM, Poznańska Fundacja Matematyczna

krajowy

26.

Niemiecki ma klasę

Goethe-Institut

krajowy

27.

Arsenał Pamięci

XXIX Liceum Ogólnokształcące w Łodzi, Chorągiew Łódzka ZHP, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi

krajowy

28.

Powiatowy Turniej Wiedzy Na dworze króla Kazimierza Wielkiego

Liceum Ogólnokształcące w Kole

powiat

29.

„O naszą niepodległą!” – udział ziemian w walkach o odzyskanie niepodległości i terytorium II Rzeczypospolitej 1914-1922

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu

krajowy

30.

Szkolna Olimpiada Przedsiębiorczości

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

krajowy

31.

Rejonowy Konkurs Języków Obcych

Zespół Szkół w Opalenicy

powiatowy

32.

Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

krajowy

33.

Wojewódzki Konkurs „Niepokorna, niezłomna, wyklęta- Inka oczami dzisiejszych uczniów”

Poseł na sejm RP Witold Czarnecki, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Itman, Urząd Miasta Konina, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Koniński Dom Kultury.

 

IV Zawody sportowe

1. Organizowane przez polskie związki sportowe i jednostki samorządu terytorialnego:

 • Wojewódzkie i Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików,
 • Mistrzostwa Polski Młodzików,
 • Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży,
 • Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych,
 • Mistrzostwa Polski Juniorów.

2. Organizowane przez Szkolny Związek Sportowy - Igrzyska Młodzieży Szkolnej.

3. Organizowane przez światowe i europejskie federacje sportowe:

 • Oficjalne imprezy sportowe o randze Mistrzostw Świata,
 • Oficjalne imprezy sportowe o randze Mistrzostw Europy.

 4. Zawody sportowe wymienione w pkt. 1-3 (ustalone na podstawie wykazu dyscyplin sportu objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży szkolnej, opracowanym przez Zespół Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu oraz Regulaminu Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej) odnoszą się do następujących dyscyplin sportu:

aerobik

akrobatyka sportowa

badminton

baseball

biathlon

bilard

boks

brydż sportowy

curling

gimnastyka

golf

hokej na lodzie

hokej na trawie

jeździectwo

judo

kajakarstwo

kajak polo

karate tradycyjne

karate WKF, kyokushin, fudokan

kick-boxing

kolarstwo

koszykówka

kręglarstwo

lekka atletyka, w tym biegi przełajowe

łucznictwo

łyżwiarstwo

narciarstwo

orientacja sportowa

pięciobój nowoczesny

piłka nożna

piłka ręczna

piłka siatkowa

piłka siatkowa plażowa

piłka wodna

pływanie

pływanie synchroniczne

podnoszenie ciężarów

rugby

skoki do wody

snowboard

sporty motorowe

sporty saneczkowe

sporty wrotkarskie

strzelectwo sportowe

sumo

szachy

szermierka

taekwondo

tenis

tenis stołowy

triathlon

unihokej

warcaby

wioślarstwo

zapasy

żeglarstwo

V. Miejsca uznane za wysokie w zawodach sportowych o zasięgu:

 • międzynarodowym (miejsca 1-8),
 • krajowym (miejsca 1-6),
 • wojewódzkim (miejsca 1-3),
 • powiatowym (miejsca 1-3).

 VI. Miejsca uznane za wysokie w zawodach artystycznych i zawodach wiedzy o zasięgu:

 • międzynarodowym,
 • krajowym,
 • wojewódzkim,
 • powiatowym.

to miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem, a także wyróżnienia przyznane na podstawie regulaminu zawodów (konkursu), z wyłączeniem wyróżnień i nagród uzyskanych za uczestnictwo w zawodach.

Uwagi:

Punkty przyznawane za Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

 • tytuł laureata 4 pkt.
 • wynik bdb 3 pkt.
 • wyróżnienie 2 pkt.tytuł