Original

Zasady obliczania punktów nabór 2022Sposób przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/23
do publicznych szkół ponadpodstawowych

Opracowano na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r.rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w   sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz Zarządzenia Nr 110.1.10.2022 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Sposób naliczania punktów 

O przyjęciu kandydatów do wskazanej klasy pierwszej w VIII LO decyduje łączna ilość uzyskanych punktów z ocen i innych osiągnięć kandydata. 

  Lp.
  Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty
  Punktacja
  Razem
  1.

  Liczbowo określona ocena z języka polskiego
  cel. - 18 pkt., bdb - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dst. - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt.

  max 18
  punktów
  max 100 punktów
  2.

  Liczbowo określona ocena z obowiązkowego języka obcego
  cel. - 18 pkt., bdb - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dst. - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt.

  max 18
  punktów
  3.

  Liczbowo określona ocena z matematyki
  cel. - 18 pkt., bdb - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dst. - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt.

  max 18
  punktów
  4.

  Liczbowo określona ocena z przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną
  cel. - 18 pkt., bdb - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dst. - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt.

  max 18
  punktów
  5.

  Świadectwo z wyróżnieniem

  7 pkt.
  6.

  Dodatkowe osiągnięcia:

  1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

  a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
  b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.,
  c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

  2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

  a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.,
  b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.
  c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.;

  3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

  a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
  b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego– 7 pkt.,
  c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.,
  d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.,
  e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
  f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.;

  4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

  a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.,
  b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.,
  c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.,
  d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.,<
  e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.,
  f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –  2 pkt.;

  5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

  a) międzynarodowym –  4 pkt.,
  b
  ) krajowym – 3 pkt.,
  c) wojewódzkim – 2 pkt.,
  d) powiatowym – 1 pkt. 

  W konkursach wiedzy i artystycznych nie uwzględnia się wyróżnień za uczestnictwo w konkursach. Podstawą naliczania punktów jest wpis na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. W przypadku niejednoznacznego zapisu wymagany jest do wglądu dyplom lub inny dokument potwierdzający rangę zawodów, nazwę organizatora oraz zajęte przez ucznia/zawodnika miejsce (np. potwierdzenie odpowiedniego polskiego/okręgowego związku sportowego, szczególnie jeśli organizatorem zawodów był inny podmiot działający z jego upoważnienia)

  max 18punktów
  7. Aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu punkty
  8.
  Egzamin ósmoklasisty:
  • język polski
   (max 100%=35 pkt., wynik egzaminu mnoży się przez 0,35)
    
  • matematyka
   (max 100%=35 pkt., wynik egzaminu mnoży się przez 0,35)
    
  • język obcy nowożytni
   (max 100%=30 pkt., wynik egzaminu mnoży się przez 0,30)
    
   
  max 35 punktów 
   
  max 35 punktów 
   
   max 30 punktów
  max 100 punktów
  MAKSYMALA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA  200 PKT.

 

Do pobrania:

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym – rok szkolny 2022/23