Original

Terminy rekrutacji 2018/19


  Strona w trakcie wprowadzania zmian dotyczących naboru na rok szkolny 2019/2020

Terminy rekrutacji 2018/19

Od 14 maja (poniedziałek) do 30 maja do godz. 15.00 (środa) - składanie dokumentów rekrutacyjnych

Dokumenty rekrutacyjne prosimy składać w białej, tekturowej, nieopisanej teczce w sali nr 5  (parter  szkoły) od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00

 1. Wniosek elektroniczny

  Wypełnij wniosek elektroniczny do szkoły ponadgimnazjalnej na stronie https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadgimnazjalna/nabor/   System wygeneruje dla Ciebie PIN, koniecznie należy go zapisać i zachować. Jeśli wniosek elektroniczny  został wydrukowany przed zatwierdzeniem, Twoje dane nie znajdą się w systemie elektronicznym. SzKRK będzie miusiała wprowadzić wszystkie Twoje dane do systemu PCSS. Nie będzie działał Twój PIN, aby go otrzymać musisz skontaktować się z nami ponownie. Bardzo prosimy laureatów lub finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim o przyniesienie, jeśli to możliwe, kserokopii dyplomów lub oryginałów. Potwierdzają one prawo przyjęcia w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej. (Olimpiad i konkursów przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7z późn. zm.),   Jeśli masz wypełniony wniosek elektroniczny to możesz udać się do szkoły pierwszego wyboru, gdzie składasz pełną dokumentację. W szkole drugiego i trzeciego wyboru nie musisz składać wniosku elektronicznego. Obowiązek ten pojawia się, jeśli wybrana przez Ciebie szkoła nie bierze udziału w elektronicznym naborze.

 2. Formularz wyboru drugiego języka obcego nowożytnego (pobierz wersja DOC  PDF)

  Pobierz formularz wyboru drugiego języka obcego, uważnie przeczytaj jego treść, wypełnij i przynieś razem z wnioskiem elektronicznym. Jeśli VIII LO jest dla Ciebie szkołą drugiego lub trzeciego wyboru, chętnie odbierzemy od Ciebie formularz wyboru języka obcego oraz dodatkową, jeśli ją posiadasz, kopię wniosku elektronicznego.

 3. Zaświadczenie uprawniające do skorzystania z preferencji w naborze (pobierz wersja DOC  PDF),

  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. Kandydat nabywa uprawnień do preferencji pod warunkiem złożenia stosownych zaświadczeń do ostatniego dnia przyjmowania podań w szkole pierwszego wyboru.

  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków w/w kryteriów w tym rodziny wielodzietnej 

Uwagi: Dwa podpisane zdjęcia, kwestionariusz osobowy, możliwy do pobrania ze strony szkoły (pobierz wersja DOC  PDF), kartę zdrowia dziecka oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na cele edukacyjne w VIII LO (pobierz wersja DOC  PDF) składają od 11 lipca 2018 r. tylko wstępnie zakwalifikowani kandydaci wraz z oryginałami dokumentów potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w VIII LO. 

15 czerwca (piątek) - 19 czerwca do godz. 15.00 (wtorek) - możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejnościwybraqnych szkół

22 czerwca (piątek) - 25 czerwca do godz. 15.00 (poniedziałek) - składanie kopii świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminów

 1. Kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum potwierdzona dwustronnie przez dyrektora gimnazjum lub notarialnie.

 2. Kserokopia zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego potwierdzona dwustronnie przez dyrektora gimnazjum lub notarialnie. 
   

Uwagi: Kopia świadectwa musi zostać poświadczona dwustronnie. Prosimy dopilnować, aby wychowawcy klas wpisali na świadectwie trzeciej klasy konkursy oraz działania, które mają wpływ na wynik rekrutacji, w przeciwnym razie nie będziesz miał przydzielonych dodatkowych punktów. Jeżeli jesteś laureatem olimpiady lub konkursu, który gwarantuje Ci pierwszeństwo  w przyjęciu do szkoły, przynieś odpowiednie zaświadczenie. (Olimpiad i konkursów przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7z późn. zm.), Oryginały dokumentów zaniesiesz, od 11 lipca 2018 r., do szkoły, która umieści Cię na liście przyjętych kandydatów, celem potwierdzenia woli nauki w tej szkole. Jeśli brałaś/łeś udział w olimpiadach, konkursach lub zawodach sportowych to możesz otrzymać dodatkowe punkty, tylko wtedy, gdy dany konkurs lub dyscyplina sportowa znajduje sie na liście punktowanych w procesie rekrutacji (patrz zasady obliczania punktów). W celu uniknięcia pomyłki zalecamy przyniesienie dyplomu do wglądu lub pozostawienie kserokopii.

do 26 czerwca (wtorek) - weryfikacja dokumentów

Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz wszystkie dokumenty potwierdzajace spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

11 lipca godz. 10.00 (środa) - podanie do publicznej wiadomości przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną list kandydatów zakwalifikowanych wraz z przydziałami do grup językowych w VIII LO oraz kandydatów niezakwalifikowanych. Dokładny termn ogłoszenia  zostanie podany na stronie www VIII LO.

Uwagi:  Na podstawie Twojej listy preferencji klas oraz liczby uzyskanych punktów system dokona przydziału. Informację czy znalazłaś/łeś się na liście wstępnie zakwalifikowanych kandydatów do jednej z wybranych szkół i klas, znajdziesz w Internecie, logując się do elektronicznego naboru, oraz w szkole pierwszego wyboru. Pamiętaj, ogłoszona lista kandydatów jest wstępna. Uczniem danej klasy staniesz sie dopiero po potwierdzeniu woli nauki, czyli przyniesieniu oryginałów dokumentów. Jeśli nie uda Ci się dostać do żadnej z klas (szkół), wówczas przejrzyj listę wolnych miejsc. Będzie ona dostępna w każdej szkole ponadgimnazjalnej oraz w Internecie. Składając, za zgodą rodziców, oryginały dokumentów potwierdzasz wolę podjęcia nauki w VIII LO w wybranej klasie. Przyjmujesz równocześnie do wiadomości informację o przydziale do danej grupy językowej.  

do 19 lipca godz. 12.00 (czwartek) - przyjmowanie oryginałów dokumentów
(w terminie nie krótszym niż 6 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym) 

 1. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
 2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów gimnazjalnych
 3. Oryginały dyplomów laureatów lub finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7z późn. zm.), które potwierdzają prawo przyjęcia w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej
 4. Kwestionariusz osobowy, życiorys - dokument VIII LO  (pobierz wersja DOC  PDF
 5. Dwie fotografie podpisane na odwrocie ołówkiem (Imię, nazwisko, PESEL)
 6. Karta zdrowia dziecka
 7. Zgody podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych na: (pobierz wersja DOC  PDF) zgody muszą być podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego. :
 • zbieranie  przetwarzanie danych osobowych na cele edukacyjne w VIII LO
 • przetwarzanie wizerunku ucznia uczącego się w VIII LO
 • kontakt z pedaogiem, psychologiem i doradccą zawodowym w VIII LO
   

Uwagi: Uczeń składając oryginały dokumentów potwierdza wolę podjęcia nauki w VIII LO w wybranej klasie oraz przyjmuje do wiadomości informację o przydziale do danej grupy językowej. Nie przedłożenie w tym terminie oryginałów jest jednoznaczne z rezygnacją z nauki w VIII LO. W bardzo wyjątkowych sytuacjach możesz złożyć stosowne podanie, odpowiednio umotywowane, do Przewodniczącej Szkolnej Komisji Rekrotacyjno-Kwalifikacyjnej o ponowne rozpatrzenie przydziału do grupy językowej drugiego języka nowożytnego.

20 lipca godz. 13.00 (piątek) - ogłoszenie listy przyjętych do szkoły wraz z przydziałami do grup językowych

Jeżeli wywiązałeś się ze zobowiązań rekrutacyjnych wobec VIII LO, możesz poczuć się już uczniem I klasy. Gratulujemy)
 
do 31 sierpnia - proces rekrutacji uzupełniającej
Jeśli nie udało Ci się dostać do żadnej z wybranych szkół i nie znalazłeś się na liście przyjętych, przejrzyj listę wolnych miejsc – będzie dostępna w Internecie i na bieżąco aktualizowana. Wybierz klasę (szkołę), w której są jeszcze wolne miejsca. Zanieś wniosek o przyjęcie (w wersji papierowej, wypełniony tradycyjnie) z kompletem oryginalnych dokumentów, a w ustalonym terminie otrzymasz informację zwrotną.