Original

Statut VIII LO


VIII LICEUM OGÓLNOSZTAŁCĄCE
IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU

STATUT
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU

Podstawą prawną Statutu jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991roku 
(tekst jednolity Dz. U. Nr 67 z 1996 poz. 329 roku z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 10 z 2002 r. Poz. 96 z późniejszymi zmianami)

 

Statut VIII LO

Załączniki do statutu

Programy

Regulaminy