Original

Regulamin użytkowania WiFi


REGULAMIN
sieci bezprzewodowej WiFi HotSpot VIII LO w Poznaniu

Niniejsze warunki określają zasady i zakres korzystania z bezprzewodowej sieci WiFi udostępnianej użytkownikom przez VIII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sieć WiFi przeznaczona jest wyłącznie dla nauczycieli, uczniów i pracowników.
 2. Dostęp do sieci dla uczniów jest tworzony i aktywowany na wniosek użytkownika. Konto ma taką samą nazwę jak konto do dziennika elektronicznego. W celu stworzenia konta należy wysłać e-mail na adres hs@lo8.poznan.pl z imieniem, nazwiskiem, klasą oraz nazwą konta z iDziennika i w wyznaczonym terminie dokonać aktywacji konta poprzez osobiste stawiennictwo i podpisanie odbioru hasła dostępu u administratora.  
 3. Sieć pracuje w oparciu o podsieć o SSID LO8_HotSpot.
 4. Nie wolno korzystać z sieci bezprzewodowej podczas zajęć lekcyjnych bez zgody prowadzącego.
 5. Konto jest jednoznacznie przypisane konkretnemu użytkownikowi. Przekazywanie konta osobom trzecim jest zabronione.
 6. Za wszystkie działania przeprowadzone na podstawie konta i hasła odpowiedzialny jest użytkownik konta.
 7. Właścicielem konta jest VIII Liceum Ogólnokształcące.
 8. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu jest podstawą do usunięcia konta.

§2 Obowiązki użytkowników sieci Wifi HotSpot VIII LO

Korzystanie z sieci WiFi odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika.

 1. Zalogowanie się do sieci bezprzewodowej Wifi HotSpot VIII LO oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Użytkownikowi nie wolno używać udostępnionej sieci punktów dostępowych między innymi do następujących celów:
  1. przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest użytkownik,
  2. przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
  3. masowego rozsyłania niezamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. SPAM),
  4. prób nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych użytkowników,
  5. rozpowszechniania szkodliwego oprogramowania,
  6. prób dostępu do treści sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami moralnymi.
 3. W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu jak i niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z sieci punktów dostępowych administrator ma prawo odciąć dostęp do sieci i zablokować konto.
 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje konto, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem.
 5. Za skutki wynikające z używania konta użytkownika, a powstałe w związku ze znajomością przez osoby trzecie hasła użytkownika, wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 6. Działania użytkownika w sieci są monitorowane.


§3 Postanowienia końcowe

 1. VIII LO zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Obowiązują z datą wprowadzenia i opublikowania na stronie VIII LO w dziale „Rok szkolny”. 
 2. Kwestie sporne nieobjęte zawartymi w regulaminie przepisami rozstrzyga Dyrektor VIII LO.

 Regulamin obowiązuje od 1 września 2014 roku