Original

Projekt - Podniesienie jakości kształcenia


Pragniemy poinformować, iż w naszej szkole realizowany jest projekt pt.:
„Poprawa jakości kształcenia w VIII LO w Poznaniu”

Całkowita wartość projektu: 280 200,00 zł
Dofinansowanie projektu: 266 190,00 zł

Głównym celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych przez 224 uczniów, w tym 6 uczniów szczególnie uzdolnionych, złagodzenie problemów rozwojowych 60 uczniów z potrzebami emocjonalnymi poprzez spotkania z psychologiem, w tym 4 uczniów z niepełnosprawnością. Celem projektu jest także nabycie nowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez 2 nauczycieli oraz doposażenie 8 pracowni przedmiotów przyrodniczych (4) i matematyki (4) w okresie IX.2018-VI.2020r. Projekt realizowany jest w okresie od 2018-09-01 do 2020-06-30 na terenie Miasta Poznania.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:
1) Działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych dla uczniów w szkole;
2) Wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności;
3) Wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia;
4) Wsparcie nauczycieli;
5) Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.
Zgłoszenia do udziału w projekcie, szczegółowe informacje:
• w Biurze Projektu w VIII LO w Poznaniu, przy ul. Hipolita Cegielskiego 1, 61-862 Poznań.

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe

 

REGULAMIN


Regulamin przyznawania  i przekazywania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym, w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia w VIII LO w Poznaniu”. Osoby starające się o przyznanie stypendium proszone są o wypełnienie wniosku i złożenie go w sekretariacie szkoły do dnia 26 lutego 2020r.
 

Pobierz:

Regulamin.docx   

Regulamin.pdf