Original

ChKA na wykładzie


W środę 17 stycznia 2018 roku klasy 1C i 2D uczestniczyły w wykładzie „Analityka kiedyś i dziś”, który wygłosił dr hab. Marcin Frankowski. Wykład połączony był z pokazem niektórych technik analitycznych. Uczniowie poznali różne metody analizy chemicznej:

  • analiza jakościowa, która polega na ustaleniu, które związki chemiczne, pierwiastki, jony lub rodniki wchodzą w skład badanego materiału: spektrometria atomowa emisyjna, fluorescencja rentgenowska, spektrometria mas, metody kolorymetryczne, chromatografia jonowa;
  • analiza strukturalna umożliwia dokładne ustalenie struktury czystych związków chemicznych: NMR, spektroskopia mas, rentgenografia strukturalna;
  • analiza ilościowa pozwala na oznaczeniu zawartości jednego, kilku bądź wszystkich składników badanej próbki: miareczkowanie alkacymetryczne, metody strąceniowe, spektroskopia
  • w podczerwieni, nadfiolecie i zakresie widzialnym, spektrometria Ramana, spektrometria mas, jądrowy rezonans magnetyczny.

Podczas wykładu uczniowie mogli zobaczyć miareczkowanie alkacymetryczne z użyciem biurety automatycznej oraz tradycyjnej biurety ręcznej, barwienie płomienia palnika przez pierwiastki I grupy. Uczniowie mogli przy pomocy Spektrometru EDX-7000 sprawdzić skład pierwiastkowy swoich przedmiotów. 

Zdjęcia >>>