Original

Nabór 2017


12 lipca (środa) godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną list kandydatów zakwalifikowanych wraz z przydziałami do grup językowych w VIII LO oraz kandydatów niezakwalifikowanych.

Uwagi:  Na podstawie Twojej listy preferencji klas oraz liczby uzyskanych punktów system dokona przydziału. Informację czy znalazłaś/łeś się na liście wstępnie zakwalifikowanych kandydatów do jednej z wybranych szkół i klas, znajdziesz w Internecie, logując się do elektronicznego naboru, oraz w szkole pierwszego wyboru. Pamiętaj, ogłoszona lista kandydatów jest wstępna. Uczniem danej klasy staniesz sie dopiero po potwierdzeniu woli nauki, czyli przyniesieniu oryginałów dokumentów. Jeśli nie uda Ci się dostać do żadnej z klas (szkół), wówczas przejrzyj listę wolnych miejsc. Będzie ona dostępna w każdej szkole ponadgimnazjalnej oraz w Internecie. Składając, za zgodą rodziców, oryginały dokumentów potwierdzasz wolę podjęcia nauki w VIII LO w wybranej klasie. Przyjmujesz równocześnie do wiadomości informację o przydziale do danej grupy językowej. 

12 lipca (środa) godz. 10.00 do 20 lipca (czwartek) godz. 12.00 

Przyjmowanie oryginałów dokumentów jako potwierdzenie woli podjęcia nauki w VIII LO

  1. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
  2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów gimnazjalnych
  3. Oryginały dyplomów laureatów lub finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7z późn. zm.), które potwierdzają prawo przyjęcia w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej
  4. Kwestionariusz osobowy, życiorys - dokument VIII LO  (pobierz wersja DOC  PDF)
  5. Dwie fotografie podpisane na odwrocie ołówkiem (Imię, nazwisko, PESEL)
  6. Karta zdrowia dziecka
  7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na cele edukacyjne w VIII LO oraz zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia uczącego się w VIII LO (pobierz wersja DOC  PDF) zgody muszą być podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego.
     

Uwagi: Uczeń składając oryginały dokumentów potwierdza wolę podjęcia nauki w VIII LO w wybranej klasie oraz przyjmuje do wiadomości informację o przydziale do danej grupy językowej. Nie przedłożenie w tym terminie oryginałów jest jednoznaczne z rezygnacją z nauki w VIII LO. W bardzo wyjątkowych sytuacjach możesz złożyć stosowne podanie, odpowiednio umotywowane, do Przewodniczącej Szkolnej Komisji Rekrotacyjno-Kwalifikacyjnej o ponowne rozpatrzenie przydziału do grupy językowej drugiego języka nowożytnego.

21 lipca godz. 13.00 (piątek)

Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły wraz z przydziałami do grup językowych

Jeżeli wywiązałeś się ze zobowiązań rekrutacyjnych wobec VIII LO, możesz poczuć się już uczniem I klasy. Gratulujemy