Original

Biologia + informatyka


W czwartek, 22-ego stycznia 2015r. o godz. 10.00 w auli naszej szkoły odbędzie się spotkanie z prof. dr hab. inż. Jackiem Błażewiczem  z Zakładu Teorii Algorytmów i Systemów Programowania Instytutu Informatyki  Politechniki Poznańskiej. Pan Profesor poprowadzi wykład dla uczniów z klas IKA (1A, 2A, 3A) p/t „Bioinformatyka wczoraj, dziś i jutro”.Na co dzień p. Profersor prowadzi przedmiot na makrokierunku Bioinformatyka: Algorytmy i struktury danych.

Prof. dr hab. inż.  Jacek Błażewicz 

Jest profesorem, wicedyrektorem ds. nauki (od 1987) w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej. W latach 1994-1999 był profesorem na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, a od 1999 jest także profesorem w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN. Członek rzeczywisty PAN (od 2010; korespondent od 2002). Członek Komitetu Informatyki PAN; członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego (wiceprzew. Komisji Rewizyjnej w latach 1981-84); członek Założyciel Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego (przewodniczący Komisji Rewizyjnej – od 2008); członek Rad Naukowych IPI PAN oraz IChB PAN (od 2002). Jest także wiceprezydentem organizacji IFORS (International Federation of Operations Research Societies – od 2014r;  wiceprzewodniczącym Europejskiej Grupy Roboczej Optymalizacji Kombinatorycznej (ECCO) działającej w ramach EURO (European Association of Operational Research Societies) – od 1995r.; honorowym koordynatorem Europejskiej Grupy Roboczej Bioinformatyki, Biologii Obliczeniowej i Medycyny (EURO CBBM) w ramach EURO - od 2007r.; członkiem Brytyjskiej Rady Badań Naukowych (EPSRC Peer Review College); EPSRC Fellow na Uniwersytecie w Nottingham. Ponadto piastuje funkcje redaktora serii wydawniczej International Handbooks on Information Systems w wydawnictwie Springer Verlag – od 1997r., a także jest członkiem komitetów redakcyjnych dziesięciu międzynarodowych czasopism naukowych (m.in. Parallel Computing, Journal of Heuristics, Journal of Scheduling). Był profesorem wizytującym w szeregu uniwersytetów zagranicznych (m.in. Uniwersytet Josepha Fouriera w Grenoble; Politechnika w Grenoble; TUNS, Halifax; Politechnika w Lozannie; Uniwersytet Federalny (UFRJ) w Rio de Janeiro). Pełnił również funkcje przewodniczącego i współprzewodniczącego Komitetów Programowych 33 konferencji międzynarodowych z dziedziny bioinformatyki i teorii szeregowania zadań (m.in. Dagstuhl Symposium on Scheduling - 1995, 1997, 1999, 2002, 2004; Symposium on Parallel & Distributed Processing- Aussois - 1998, Marsylia - 2001, 2008; Frejus - 2010,Hangzhou – 2011, Frejus – 2013, Aussois – 2014, Max Planck – Poland Symp. on Bioinformatics - Berlin 2001; EURO Conference on Computational Biology, Bioinformatics and Medicine – Rzym 2008, Biedrusko - 2014).
Rozwijana tematyka badawcza: informatyka i bioinformatyka, w szczególności budowa modeli kombinatorycznych i rozwiązywanie wynikających z tego problemów optymalizacyjnych dla ważnych poznawczo i praktycznie zagadnień o naturze dyskretnej. Opublikował z tej dziedziny łącznie ponad 350 prac, w tym monografii i podręczników- 15, oraz ponad 130 art. w czasopismach z listy filadelfijskiej. Łączna liczba cytowań publikacji według listy SCI-ISI - ponad 3500; hindex=27. Za działalność naukową wyróżniony m.in.: Złotym Medalem EURO (1991); Doktoratem Honoris Causa Uniwersytetu w Siegen (2006); Międzynarodową Nagrodą Copernicus (2013); Nagrodą Sekretarza Naukowego PAN; Nagrodą Wydziału IV PAN; Nagrodą Państwową II st.; 8 Nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

 

więcej o bioinformatyce >>>