Original

REGULAMIN Dyktanda Ortograficznego VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


I.       CELE DYKTANDA

 

1.      Zaszczepienie w młodzieży nawyku i potrzeby poprawności językowej.

2.      Propagowanie kultury języka polskiego, w tym szczególnie zasad piękniej i poprawnej polszczyzny.

3.      Propagowanie zasad polskiej ortografii.

 

II.    ORGANIZATORZY DYKTANDA

 

Organizatorami Dyktanda jest Dyrekcja oraz nauczyciele bibliotekarze VIII LO.

 

III. ZASADY UCZESTNICTWA

 

1.      W Dyktandzie uczestniczą wszyscy uczniowie klas pierwszych i drugich.

2.      Przewidziana jest też kategoria Senior dla chętnych nauczycieli, pracowników
i przyjaciół szkoły.

3.      Każdy uczestnik Dyktanda zobowiązany jest do przestrzegania honorowych zasad szlachetnej rywalizacji.

4.      Podczas pisania Dyktanda obowiązują następujące zasady szczegółowe:

a)      dyktanda nie wolno pisać wielkimi literami; dyktando napisane wielkimi literami nie będzie podlegało ocenie;

b)      dyktando należy pisać starannie w sposób niebudzący wątpliwości interpretacyjnych; wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy będą interpretowane na niekorzyść piszącego;

c)      poprawki piszący wprowadza w ten sposób, że przekreśla linią pojedynczą poziomą formę, którą chce poprawić i której sprawdzający nie powinien oceniać, a nad nią zapisuje tę, która powinna zostać oceniona; nie wolno poprawiać danej formy poprzez zapisywanie na niej innej formy.

 

IV.  PRZEBIEG DYKTANDA

 

1.      W wyznaczonym przez organizatora terminie uczniowie klas pierwszych i drugich piszą dyktando eliminacyjne.

2.      Dyktando eliminacyjne poprawiane i oceniane jest przez polonistę uczącego w danej klasie.

3.      Polonista wyłania jedną osobę z klasy, która osiągnęła najlepszy wynik dyktanda eliminacyjnego.

4.      Wyłoniony uczeń przechodzi do rozgrywki finałowej, która odbywa się 21 marca lub w zbliżonym terminie.

5.      Do finału przystępuje 14 uczniów reprezentujących klasy pierwsze i drugie.

6.      W dniu finału, o wyznaczonej przez organizatora godzinie finaliści piszą dyktando finałowe.

7.      Po odpowiednim czasie, w tym samym dniu zostaje ogłoszona trójka zwycięzców.

8.      W kategorii Senior przeprowadzany jest jedynie etap finałowy.

9.      Uroczystość wręczania nagród odbywa się w auli szkolnej.

V.     KOMISJA OCENIAJĄCA I ZASADY OCENY

 

1.      Dyktanda finałowe sprawdza komisja oceniająca.

2.      Komisja sprawdza dyktanda przede wszystkim w zakresie pozwalającym na wyłonienie zwycięzców. Oznacza to, że jeśli w danym dyktandzie członek komisji znajdzie zbyt dużo błędów, może odstąpić od dokładnego weryfikowania wszystkich elementów tekstu.

3.      W dyktandach ocenia się w pierwszej kolejności poprawność ortograficzną. Stopień poprawności interpunkcyjnej brany jest pod uwagę w drugiej kolejności, jako dodatkowy czynnik pozwalający rozstrzygnąć wątpliwe przypadki.

4.      Autor dyktanda układa je w zgodzie z zasadami wyrażonymi w kanonicznym źródle naukowym, za które uważa się Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji (Redakcja naukowa oraz opracowanie zasad pisowni i interpunkcji polskiej prof. Edward Polański, Wydawnictwo Naukowe PWN, wydanie III, poprawione i uzupełnione, Warszawa 2010, lub późniejsze dodruki). Słownik ten jest podstawą wszelkich rozstrzygnięć czynionych przez komisję oceniającą w związku
z Dyktandem.

 

VI.  NAGRODY I TYTUŁY

 

1.      Spośród czternastu finalistów wyłania się trójkę zwycięzców.

2.      Otrzymują oni nagrody ufundowane przez szkolną Radę Rodziców.

3.      Laureat I miejsca otrzymuje tytuł „Mistrza Ortografii VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”.

4.      Wśród pozostałych uczestników Dyktanda (nauczycieli i pracowników szkoły) wyłoniony zostanie „Mistrz Ortografii VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Senior”.