Original

Zarządzenie nr 6/2020


Zarządzenie nr 6/2020
Dyrektora VIII LO z dnia 24.03.2020r.
 
w sprawie:
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( (Dz. u. z 2020 r., poz. 493)oraz na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2)) dyrektor VIII Liceum im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zarządza....