Original

Regulamin Rady Rodziców


I. Postanowienia ogólne

Art. 1

 1. Rada Rodziców, zwana dalej „Radą” reprezentuje ogół rodziców uczniów VIII Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Poznaniu, współdziałając z organami Liceum tj.: Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim a także organami nadzorującymi działalność Liceum oraz innymi organizacjami i instytucjami w zakresie nauczania, wychowania i opieki. 
 2. Rada Rodziców działa w oparciu o ustawy o systemie oświaty, statut szkoły i niniejszy regulamin.
 3. Rada Rodziców za zasadę swego uczestnictwa w życiu szkoły przyjmuje poszanowanie dla samorządności wszystkich organów Liceum.

Art. 2

 1. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole. 
 2. Kadencja Rady trwa rok. 
 3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady Rodziców.

Art. 3

Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco-doradczy.


II. Cele i zadania Rady Rodziców.


Art. 4

Celem działania Rady Rodziców jest:

 1. samorządny współudział rodziców w kształceniu i wychowaniu młodego pokolenia, 
 2. spójne oddziaływanie na młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, wychowania, opieki i wypoczynku, 
 3. współuczestniczenie w tworzeniu programów wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych i organizacyjnych Liceum, 
 4. pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji w/w programu oraz do czynnego udzielania pomocy szkole w tym zakresie, 
 5. popieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi osobowości młodzieży oraz podnoszeniu prestiżu zawodowego nauczycieli, 
 6. tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych do funkcjonowania szkoły, także poprzez przyciągnięcie do współpracy zakładów pracy, uczelni wyższych i innych instytucji, 
 7. współudział w podtrzymywaniu tradycji i indywidualnego charakteru oraz kształtowania takiego ducha i oblicza Liceum, które pozwoli sprostać wyzwaniom cywilizacyjnym współczesnego świata.

Art. 5

Zadaniami Rady Rodziców są:

 1. współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły, 
 2. współuczestniczenie w tworzeniu i realizacji programów dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i organizacyjnych Liceum, 
 3. stałe doskonalenie warunków organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych funkcjonowania Liceum,
  4. udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym i społecznym uczniów działającym w Liceum, 
 4. wspólne z Radą Pedagogiczną organizowanie działalności, której celem jest podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole oraz środowisku lokalnym, 
 5. uczestniczenie w planowaniu budżetu Liceum, gromadzenie oraz rozdysponowywanie środków finansowych pochodzących z dobrowolnych składek rodziców oraz działanie na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych i materialnych dla szkoły, 
 6. współpraca ze środowiskiem lokalnym, instytucjami i zakładami pracy.

III. Kompetencje Rady Rodziców.

Art. 6

Rada Rodziców:

 1. występuje do organu prowadzącego, organu nadzoru, dyrektora i rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, 
 2. uchwala, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy i program profilaktyki VIII LO, 
 3. opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły (programy naprawcze), 
 4. opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora, 
 5. przyjmuje do wiadomości plan nadzoru oraz informację dyrektora o realizacji planu nadzoru,
 6. opiniuje zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.

IV. Wybory do Rady.

Art. 7

 1. Wybory do Rady Rodziców przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału. 
 2. Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie radę oddziałową – klasową. 
 3. Rada klasowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności rady klasowej decydują rodzice danego oddziału. 
 4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach jeden rodzic.

Art. 8

Wybory rad klasowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady klasowej.


Art. 9

Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

Art. 10

 1. Rada klasowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców VIII LO.
 2. Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu, przedstawiciela do Rady Rodziców VIII LO może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym, spośród członków rady klasowej.

Art. 11

 1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady Rodziców VIII LO izwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków dyrektora. 
 2. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

V. Władze Rady Rodziców VIII LO

Art. 12

Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika oraz komisję rewizyjną.

Art. 13

 1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz. 
 2. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności. 
 3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń. 
 4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę. 
 5. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli wydatków i funkcjonowania Rady Rodziców pod względem formalnym i merytorycznym i przedstawia swoje wnioski w formie protokołu oraz wnioskuje o absolutorium dla Rady.

VI. Posiedzenia Rady.

Art. 14

 1. Posiedzenia Rady Rodziców VIII LO odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. 
 2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący, powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu. 
 3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 członków Rady Rodziców oraz na wniosek dyrektora, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego.

Art. 15

 1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego. Członkowie Rady na 7 dni przed posiedzeniem otrzymują projekt porządku obrad. Projekt porządku umieszczany jest również na stronie intrnetowej VIII LO. (www.lo8.poznan.pl). 
 2. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego. 
 3. W posiedzeniach Rady mogą brać udział, z głosem doradczym, dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady. 
 4. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.

Art. 16

 1. Posiedzenia Rady są protokołowane. 
 2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.

VII. Podejmowanie uchwał.

Art. 17

 1. Uchwały rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. 
 2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

Art. 18

Uchwały Rady są numerowane w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

Art. 19

Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie co uchwały.

VIII. Prawa i obowiązki członków Rady Rodziców VIII LO.

Art. 20

 1. Członkowie Rady Rodziców mają prawo do:
  • dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekunczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych;
  • wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły;
  • głosowania, na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.
 2. Członkowie Rady Rodziców mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach
  Rady

IX. Fundusze Rady Rodziców.

Art. 21

Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.

Art. 22

Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada w preliminarzu budżetowym.

Art. 23

Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać dyrektor, przedstawiciele rady pedagogicznej, samorząd uczniowski.

Art. 24

 1. Rada ma wydzielone konto bankowe. 
 2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby: przewodniczącego i skarbnika.
 3. Rozliczenie funduszy zgromadzonych na koncie Rady Rodziców odbywa się zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 4. Klasie, której rodzice wpłacili do 01 maja danego roku szkolnego co najmniej 75% ustalonej kwoty rocznej, przysługuje zwrot w wysokości 20% wpłaconej kwoty;
  1. zwrócona kwota może być przeznaczona tylko na potrzeby klasy,
  2. kwota zwrotu niewykorzystana w danym roku  szkolnym przechodzi na rok następny.
 5. Rozstrzygnięcia nie umieszczone w Regulaminie podejmowane są w drodze uchwały Rady Rodziców.

X. Postanowienia końcowe.

Art. 25

 1. Praca w ogniwach Rady Rodziców jest pracą społeczną. 
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia Regulamin powyższy został uchwalony i zatwierdzony na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 11 września 2007 roku

 

Zgodność z protokołami Rady Rodziców z dnia 02 lutego 2010 r. i 01 czerwca 2010 roku potwierdzam