Original

Przedmiotowe Systemy Oceniania


 Przedmiotowy System Oceniania

Postanowienia ogólne – wspólne dla wszystkich przedmiotów.

1.        Ustalono następujące progi procentowe odpowiadające sześciostopniowej skali oceniania dla poszczególnych form sprawdzania osiągnięć ucznia:

 1. od 40% - ocena dopuszczająca,
 2. od 51% - ocena dostateczna,
 3. od 70% - ocena dobra,
 4. od 86% - ocena bardzo dobra,
 5.  od 96% - ocena celująca.

Ocena celująca nie musi odnosić się do materiału wykraczającego poza treści objęte podstawą programową.

2.        Progi procentowe i odpowiadające im oceny cząstkowe, z zastosowaniem znaku  „+” i znaku „- ” szczegółowo określa poniższa tabela.

OCENA

PROGI %

USZCZEGÓŁOWIENIE OCENY

OCENA

PROGI %

NIEDOSTATECZNY

0 – 39%

NIEDOSTATECZNY

0 – 37%

NIEDOSTATECZNY +

38 – 39%

DOPUSZCZAJĄCY

40 – 50%

DOPUSZCZAJĄCY -

40 – 43%

DOPUSZCZAJĄCY

44 – 47%

DOPUSZCZAJĄCY+

48– 50%

DOSTATECZNY

51 – 69%

DOSTATECZNY -

51 – 55%

DOSTATECZNY

56 – 64%

DOSTATECZNY+

65 – 69%

DOBRY

70 – 85%

DOBRY -

70 – 74%

DOBRY

75 – 79%

DOBRY +

80 – 85%

BARDZO DOBRY

86 – 95%

BARDZO DOBRY -

86 – 89%

BARDZO DOBRY

90– 92%

BARDZO DOBRY +

93 – 95%

CELUJĄCY

96%-100%

 

3.        Przyjmuje się, że oceny cząstkowe z zastosowaniem znaku „+” lub „-” mają dodaną lub odjętą wartość 0,33.

4.        Uczeń ma prawo do poprawiania oceny zgodnie z zasadami Przedmiotowych Systemów Oceniania. Uczeń ma prawo poprawić ustaloną zgodnie z PSO liczbę ocen. Uczeń może poprawić wybraną ocenę z zakresu skali ocen 1-5. Ocenie z poprawy zostaje przypisana dotychczasowa waga oceny ze sprawdzianu, natomiast ocenie pierwotnej waga 1.

5.        Uczeń urlopowany (wyjazd na obóz, zgrupowanie, rejs itp.) ma obowiązek uzupełnić brakujące oceny z poszczególnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności w terminie uzgodnionym z nauczycielem danego przedmiotu.

6.        W półroczu uczeń powinien uzyskać:

 • minimum trzy oceny z przedmiotów nauczanych w wymiarze dwóch lub więcej godzin tygodniowo
 • minimum dwie oceny z przedmiotów nauczanych w wymiarze jednej godziny tygodniowo

 

JĘZYK POLSKI

 1. Możliwe formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian
  2. praca klasowa:
   • czytanie ze zrozumieniem
   • wypracowanie
  3. prezentacja wybranego zagadnienia
  4. kartkówka
  5. odpowiedź
  6. aktywność na lekcji
  7. zadanie domowe
  8. finał olimpiady, konkursu
 2. Waga form sprawdzania wiedzy i umiejętności (wagę określa nauczyciel w zależności od zakresu materiału i stopnia trudności stosowanej formy diagnozy):
  1. sprawdzian — 3-5
  2. praca klasowa:
   • czytanie ze zrozumieniem — 4
   • wypracowanie — 5-6
  3. prezentacja wybranego zagadnienia — 3-6
  4. kartkówka — 1-2
  5. odpowiedź — 3-4
  6. aktywność na lekcji — 2 -3
  7. zadanie domowe — 1-5
  8. finał olimpiady, konkursu — 5 – 6
  9. inna forma sprawdzania wiedzy i umiejętności z wagą podaną przez nauczyciela
 3. Minimalna liczba ocen do uzyskania przez ucznia w półroczu ze ściśle określonych form oceniania. W półroczu uczeń powinien uzyskać minimum trzy oceny:
  1. z pracy klasowej,
  2. ze sprawdzianu lub odpowiedzi,
  3. z aktywności na lekcji lub zadania domowego.
 4. Możliwość poprawienia oceny: termin, liczba poprawianych ocen negatywnych i/lub pozytywnych w półroczu. W półroczu uczeń może poprawić jedną ocenę z przeprowadzonych form sprawdzania wiadomości i umiejętności - wskazaną przez nauczyciela w terminie przez niego wyznaczonym. .
 5. Termin napisania sprawdzianu (i zapowiedzianej kartkówki), w przypadku:
  1. nieobecności usprawiedliwionej (choroba, reprezentowanie szkoły, wymiana i in. ) - w ciągu tygodnia od przeprowadzonej pracy klasowej i/lub sprawdzianu;
  2. nieobecności nieusprawiedliwionej – w terminie wyznaczonym przez nauczyciela;

Po terminie określonym w punkcie 5a i 5b, jeśli uczeń nie napisze sprawdzianu, pracy klasowej i zapowiedzianej kartkówki, otrzymuje ocenę niedostateczną.

 1. Zgłaszanie nieprzygotowań.
  W półroczu uczeń ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie, co zostanie odnotowane w iDzienniku w kolumnie „nieprzygotowanie” - z wyjątkiem zapowiedzianych wcześniej prac kontrolnych.

JĘZYKI OBCE NOWOŻYTNE

 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian z działu, praca klasowa, test
  2. prezentacja (m. in. plakat, referat, projekt)
  3. kartkówka
  4. odpowiedź, wypowiedź ustna
  5. aktywność na lekcji, praca na lekcji
  6. zadanie domowe
  7. czytanie (j. rosyjski)
  8. finał olimpiady, konkursu 
 1. Waga form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian z działu, praca klasowa, test — 5
  2. prezentacja (m. in. plakat, referat, projekt) — 1-4
  3. kartkówka — 3
  4. odpowiedź, wypowiedź ustna — 4
  5. aktywność na lekcji, praca na lekcji — 2
  6. zadanie domowe — 1-2
  7. czytanie (j. rosyjski w zakresie podstawowym) — 2
  8. finał olimpiady, konkursu — 6
  9. inna forma sprawdzania wiedzy i umiejętności z wagą podaną przez nauczyciela
 2. Minimalna liczba ocen (nie mniej niż trzy) do uzyskania przez ucznia z ściśle określonych form oceniania, z możliwością uwzględnienia przydziału godzin.
  W półroczu uczeń powinien uzyskać minimum trzy oceny:
  1. ze sprawdzianu,
  2. z kartkówki,
  3. z zadania domowego.
 3. Możliwość poprawienia oceny: termin, liczba poprawianych ocen negatywnych i/lub pozytywnych w półroczu.
  W półroczu uczeń może poprawić dowolną ocenę z jednego sprawdzianu w terminie dwóch tygodni od oddania sprawdzianu. .
 4. Termin napisania sprawdzianu (i zapowiedzianej kartkówki), w przypadku:
  1. nieobecności usprawiedliwionej (choroba, reprezentowanie szkoły, wymiana i in.)
   • w przypadku dłuższej niż jeden dzień nieobecności - w terminie 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły ,
   • w przypadku jednodniowej nieobecności - w terminie 1 tygodnia od dnia powrotu do szkoły; 
  2. nieobecności nieusprawiedliwionej – w terminie wyznaczonym przez nauczyciela;

Po terminie określonym w punkcie 5a i 5b, jeśli uczeń nie napisze sprawdzianu, pracy klasowej i zapowiedzianej kartkówki, otrzymuje ocenę niedostateczną.

 1. Zgłaszanie nieprzygotowań.
  W półroczu uczeń ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie, co zostanie odnotowane w iDzienniku w kolumnie „nieprzygotowanie”.

MATEMATYKA

 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian z działu
  2. prezentacja wybranego zagadnienia
  3. kartkówka
  4. odpowiedź
  5. aktywność na lekcji
  6. zadanie domowe
  7. finał olimpiady, konkursu
 2. Waga form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian z działu – 3-5
  2. prezentacja wybranego zagadnienia – 2-3
  3. kartkówka – 2 (PP), 2-3 (PR)
  4. odpowiedź – 1 (PP), 1-2 (PR)
  5. aktywność na lekcji – 2
  6. zadanie domowe – 1
  7. finał olimpiady, konkursu – 4-6
  8. inna forma sprawdzania wiedzy i umiejętności z wagą podaną przez nauczyciela
 3. Minimalna liczba ocen (nie mniej niż trzy) do uzyskania przez ucznia z ściśle określonych form oceniania, z możliwością uwzględnienia przydziału godzin.
  W półroczu uczeń powinien uzyskać łącznie minimum trzy oceny, po jednej:
  1. ze sprawdzianu,
  2. z kartkówki,
  3. z pracy na lekcji lub odpowiedzi.
 4. Możliwość poprawienia oceny: termin, liczba poprawianych ocen negatywnych i/lub pozytywnych w półroczu.
  W półroczu uczeń może poprawić dowolną ocenę z jednego sprawdzianu w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. .
 5. Termin napisania sprawdzianu (i zapowiedzianej kartkówki), w przypadku:
  1. nieobecności usprawiedliwionej (choroba, reprezentowanie szkoły, wymiana i in.) - termin do uzgodnienia z nauczycielem;
  2. nieobecności nieusprawiedliwionej - w terminie wyznaczonym przez nauczyciela;

Po terminie określonym w punkcie 5a i 5b, jeśli uczeń nie napisze sprawdzianu, pracy klasowej i zapowiedzianej kartkówki, otrzymuje ocenę niedostateczną.

 1. Zgłaszanie nieprzygotowań.
  W półroczu uczeń klasy z programem podstawowym ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie, natomiast uczeń klasy z programem rozszerzonym ma prawo zgłosić nieprzygotowanie dwukrotnie, co zostanie odnotowane w iDzienniku w kolumnie „nieprzygotowanie”.

FIZYKA

 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian z działu
  2. prezentacja wybranego zagadnienia
  3. kartkówka
  4. odpowiedź
  5. aktywność na lekcji
  6. zadanie domowe
  7. finał olimpiady, konkursu
  8. sprawozdanie z doświadczenia - grupowe - PR
  9. sprawozdanie z doświadczenia - indywidualne – PR
 2. Waga form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian z działu – 3-5
  2. prezentacja wybranego zagadnienia – 2-3
  3. kartkówka – 2 (PP), 2-3 (PR)
  4. odpowiedź – 1 (PP), 1-2 (PR)
  5. aktywność na lekcji – 2
  6. zadanie domowe – 1
  7. finał olimpiady, konkursu – 4-6
  8. sprawozdanie z doświadczenia grupowe – 2
  9. sprawozdanie z doświadczenia indywidualne – 3
  10. inna forma sprawdzania wiedzy i umiejętności z wagą podaną przez nauczyciela
 3. Możliwość poprawienia oceny: termin, liczba poprawianych ocen negatywnych i/lub pozytywnych w półroczu.
  W półroczu uczeń może poprawić dowolną ocenę z jednego sprawdzianu w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. .
 4. Termin napisania sprawdzianu (i zapowiedzianej kartkówki), w przypadku:
  1. nieobecności usprawiedliwionej (choroba, reprezentowanie szkoły, wymiana i in. ) - termin do uzgodnienia z nauczycielem;
  2. nieobecności nieusprawiedliwionej - w terminie 1 tygodnia;

Po terminie określonym w punkcie 4a i 4b, jeśli uczeń nie napisze sprawdzianu, pracy klasowej i zapowiedzianej kartkówki, otrzymuje ocenę niedostateczną.

 1. Zgłaszanie nieprzygotowań.
  W półroczu uczeń klasy z programem podstawowym ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie, natomiast uczeń klasy z programem rozszerzonym ma prawo zgłosić nieprzygotowanie dwukrotnie, co zostanie odnotowane w iDzienniku w kolumnie „nieprzygotowanie”.

CHEMIA

 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian półroczny (PR)
  2. sprawdzian z działu
  3. kartkówka
  4. prezentacja wybranego zagadnienia
  5. odpowiedź
  6. praca w grupie
  7. rozwiązywanie zadań przy tablicy
  8. aktywność
  9. zadanie domowe
  10. udział w olimpiadach lub konkursach chemicznych
  11. projekt badawczy (ChKA)
 2. Waga form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian półroczny (PR) – 5
  2. sprawdzian z działu – 3-4
  3. kartkówka – 2-3
  4. prezentacja wybranego zagadnienia – 2 (PP), 1-5 (PR)
  5. odpowiedź – 2-3
  6. praca w grupie – 2 (PP), 2-3 (PR)
  7. rozwiązywanie zadań przy tablicy – 2 (PP), 2-3 (PR)
  8. aktywność – 2 (PP), 2-3 (PR)
  9. zadanie domowe – 1-2
  10. udział w olimpiadach lub konkursach chemicznych – 6
  11. inna forma sprawdzania wiedzy i umiejętności z wagą podaną przez nauczyciela
 3. Minimalna liczba ocen w półroczu:
 • Poziom podstawowy (nie mniej niż 2 oceny przy 1h/tydzień i nie mniej niż 3 oceny przy 2h/tydzień) ze sprawdzianu z działu lub/i z kartkówki, lub/i z odpowiedzi czy prezentacji
 • Poziom rozszerzony ( nie mniej niż trzy) do uzyskania przez ucznia z ściśle określonych form oceniania, z możliwością uwzględnienia przydziału godzin z form sprawdzania wiedzy i umiejętności przewidzianych w pkt.1 PSO z chemii.
 1. Możliwość poprawienia oceny: termin, liczba poprawianych ocen negatywnych i/lub pozytywnych w półroczu.
  W półroczu uczeń klasy z programem podstawowym oraz z programem rozszerzonym może poprawić dowolną ocenę z jednego sprawdzianu w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Ocenie z poprawy zostaje przypisana dotychczasowa waga oceny ze sprawdzianu, natomiast ocenie pierwotnej waga 1. .
 2. Termin napisania sprawdzianu (i zapowiedzianej kartkówki), w przypadku:
  1. nieobecności usprawiedliwionej (choroba, reprezentowanie szkoły, wymiana i in.)
   • w przypadku dłuższej niż jeden dzień nieobecności - w terminie 2 tygodni ,
   • w przypadku jednodniowej nieobecności - w terminie 1 tygodnia od dnia powrotu do szkoły; 
  2. nieobecności nieusprawiedliwionej - w terminie wyznaczonym przez nauczyciela;
 1. Zgłaszanie nieprzygotowań. W półroczu uczeń klasy z programem podstawowym ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie, natomiast uczeń klasy z programem rozszerzonym ma prawo zgłosić nieprzygotowanie dwukrotnie, co zostanie odnotowane w iDzienniku w kolumnie „nieprzygotowanie”.

BIOLOGIA

 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian półroczny
  2. sprawdzian z działu
  3. kartkówka
  4. prezentacja wybranego zagadnienia
  5. odpowiedź
  6. aktywność na lekcji
  7. zadanie domowe
  8. finał olimpiady lub konkursu przedmiotowego
  9. projekt badawczy
 2. Waga form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian półroczny – 5
  2. sprawdzian z działu – 3-4
  3. kartkówka – 2-3
  4. prezentacja wybranego zagadnienia – 2 (ZP), 1-5 (ZR)
  5. odpowiedź – 2-3
  6. aktywność na lekcji – 2 (ZP), 2-3 (ZR)
  7. zadanie domowe – 1-2
  8. finał olimpiady lub konkursu przedmiotowego – 6
  9. projekt badawczy – 6
  10. inna forma sprawdzania wiedzy i umiejętności z wagą podaną przez nauczyciela
 3. Minimalna liczba ocen do uzyskania przez ucznia w półroczu:
  1. uczeń klasy z zakresem podstawowym biologii  powinien uzyskać nie mniej niż 2 oceny przy 1h/tydzień i nie mniej niż 3 oceny przy 2h/tydzień, w tym jedną ze sprawdzianu
  2. uczeń klasy z zakresem rozszerzonym biologii powinien uzyskać nie mniej niż 3 oceny, w tym dwie ze sprawdzianu.
 4. Możliwość poprawienia oceny:
  W półroczu uczeń klasy z zakresem podstawowym oraz z zakresem rozszerzonym biologii może poprawić dowolną ocenę z jednego sprawdzianu w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Ocenie z poprawy zostaje przypisana dotychczasowa waga oceny ze sprawdzianu, natomiast ocenie pierwotnej waga 1.
 5. Termin napisania sprawdzianu. W przypadku:
  1. nieobecności usprawiedliwionej (choroba, reprezentowanie szkoły, wymiana i in.)
   1. w przypadku nieoecności dłuższej niż jeden dzień - w terminie 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły,
   2. w przypadku nieobecności jednodniowej - w terminie 1 tygodnia od dnia powrotu do szkoły.
  2. nieobecności nieusprawiedliwionej - w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
   Po terminie określonym w punkcie 5a.1 i 5b.2, jeśli uczeń nie napisze sprawdzianu otrzymuje ocenę niedostateczną.
 6. Zgłaszanie nieprzygotowań.
  W półroczu uczeń klasy z zakresem podstawowym i rozszerzonym z biologii ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie, co zostanie odnotowane w iDzienniku w kolumnie „nieprzygotowanie”.

GEOGRAFIA

 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian z działu
  2. sprawdzian – mapa konturowa
  3. prezentacja wybranego zagadnienia
  4. kartkówka
  5. odpowiedź
  6. aktywność na lekcji
  7. zadanie domowe
  8. finał olimpiady lub konkursu przedmiotowego
 2. Waga form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian z działu – 5
  2. sprawdzian – mapa konturowa – 3-4
  3. prezentacja wybranego zagadnienia – 3
  4. kartkówka – 2
  5. odpowiedź – 3
  6. aktywność na lekcji – 2
  7. zadanie domowe – 1-2
  8. finał olimpiady lub konkursu przedmiotowego – 6
  9. inna forma sprawdzania wiedzy i umiejętności z wagą podaną przez nauczyciela
 3. Minimalna liczba ocen (nie mniej niż 2 oceny przy 1h/tydzień i nie mniej niż 3 oceny przy 2h lub więcej/tydzień) do uzyskania przez ucznia w półroczu ze ściśle określonych form oceniania, z możliwością uwzględnienia przydziału godzin.
  W półroczu
  1. uczeń klasy z programem podstawowym powinien uzyskać minimum trzy oceny z niżej wymienionych form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
   1. sprawdzian teoretyczny,
   2. sprawdzian ze znajomości mapy,
   3. praca ćwiczeniowa na lekcji w ramach aktywności na lekcji,
   4. prezentacja wybranego zagadnienia;
  2. uczeń klasy z programem rozszerzonym powinien uzyskać minimum trzy oceny z niżej wymienionych form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
   1. sprawdzian teoretyczny,
   2. sprawdzian ze znajomości mapy,
   3. kartkówka,
   4. praca ćwiczeniowa na lekcji w ramach aktywności na lekcji,
   5. praca z mapą w ramach aktywności na lekcji,
   6. prezentacja wybranego zagadnienia.
 4. Możliwość poprawienia oceny: termin, liczba poprawianych ocen negatywnych i/lub pozytywnych w półroczu.
  W półroczu uczeń klasy z programem podstawowym oraz z programem rozszerzonym może poprawić dowolną ocenę z jednego sprawdzianu oraz każdą Dodatkowo uczeń może poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu z mapy w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Ocenie z poprawy zostaje przypisana dotychczasowa waga oceny ze sprawdzianu, natomiast ocenie pierwotnej waga 1
 5. Termin napisania sprawdzianu (i zapowiedzianej kartkówki), w przypadku:
  1. nieobecności usprawiedliwionej (choroba, reprezentowanie szkoły, wymiana i in.) - w terminie 2 tygodni od dnia powrotu ucznia do szkoły;
  2. nieobecności nieusprawiedliwionej - w terminie tygodnia od dnia powrotu ucznia do szkoły;

Po terminie określonym w punkcie 5a i 5b, jeśli uczeń nie napisze sprawdzianu, pracy klasowej i zapowiedzianej kartkówki, otrzymuje ocenę niedostateczną.

 1. Zgłaszanie nieprzygotowań.
  Uczeń nie ma możliwości zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji.

HISTORIA

 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian wiedzy i umiejętności, test sprawdzający
  2. prezentacja
  3. projekt edukacyjny
  4. kartkówka
  5. analiza źródła historycznego
  6. odpowiedź
  7. aktywność
  8. zadanie domowe
  9. udział w olimpiadzie lub konkursie przedmiotowym
 2. Waga form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian wiedzy i umiejętności , test sprawdzający – 4-5
  2. prezentacja — 1 - 2
  3. projekt edukacyjny — 3
  4. kartkówka — 2
  5. analiza źródła historycznego — 1-2
  6. odpowiedź — 2
  7. aktywność — 2
  8. zadanie domowe — 1-2
  9. udział w olimpiadzie lub konkursie przedmiotowym — 2-5
  10. inna forma sprawdzania wiedzy i umiejętności z wagą podaną przez nauczyciela
 3. Minimalna liczba ocen (nie mniej niż 2 oceny przy 1h/tydzień i nie mniej niż 3 oceny przy 2h/tydzień) do uzyskania przez ucznia z ściśle określonych form oceniania, z możliwością uwzględnienia przydziału godzin.
  W półroczu uczeń powinien uzyskać minimum trzy oceny:
  1. ze sprawdzianu,
  2. z kartkówki, odpowiedzi lub projektu edukacyjnego,
  3. z analizy źródła historycznego.
 4. Możliwość poprawienia oceny: termin, liczba poprawianych ocen negatywnych i/lub pozytywnych w półroczu.
  W półroczu uczeń może poprawić jedną ocenę z przeprowadzonych form sprawdzania wiadomości i umiejętności - wskazaną przez nauczyciela w terminie przez niego wyznaczonym.. .
 5. Termin napisania sprawdzianu (i zapowiedzianej kartkówki) lub innych form sprawdzenia wiedzy, w przypadku:
  1. nieobecności jednodniowej - zaliczenie na lekcji następnej,
  2. nieobecności usprawiedliwionej dłuższej niż 1 dzień (choroba, reprezentowanie szkoły, wymiana i in.) - w terminie 2 tygodni od dnia powrotu ucznia do szkoły;
  3. nieobecności nieusprawiedliwionej - w terminie wyznaczonym przez nauczyciela;

Po terminie określonym w punkcie 5a, 5b lub 5c, jeśli uczeń nie napisze sprawdzianu, pracy klasowej i zapowiedzianej kartkówki lub nie dostarczy rezultatów innych obowiązkowych form sprawdzenia wiedzy, otrzymuje ocenę niedostateczną.

 1. Zgłaszanie nieprzygotowań.
  W półroczu uczeń ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie, co zostanie odnotowane w iDzienniku w kolumnie „nieprzygotowanie”.


WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE / HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian wiedzy i umiejętności , test sprawdzający
  2. prezentacja
  3. projekt edukacyjny
  4. kartkówka
  5. analiza materiału źródłowego
  6. odpowiedź
  7. aktywność
  8. zadanie domowe
  9. udział w olimpiadzie lub konkursie przedmiotowym
 2. Waga form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian wiedzy i umiejętności , test sprawdzający – 4-5
  2. prezentacja — 1 - 2
  3. projekt edukacyjny — 3
  4. kartkówka — 2
  5. analiza materiału źródłowego — 1-2
  6. odpowiedź — 2
  7. aktywność — 2
  8. zadanie domowe — 1-2
  9. udział w olimpiadzie lub konkursie przedmiotowym — 2-5
  10. inna forma sprawdzania wiedzy i umiejętności z wagą podaną przez nauczyciela
 3. Minimalna liczba ocen (nie mniej niż trzy) do uzyskania przez ucznia z ściśle określonych form oceniania, z możliwością uwzględnienia przydziału godzin.
  W półroczu uczeń powinien uzyskać minimum trzy oceny:
  1. ze sprawdzianu,
  2. z kartkówki, odpowiedzi lub projektu edukacyjnego,
  3. z analizy materiału źródłowego.
 4. Możliwość poprawienia oceny: termin, liczba poprawianych ocen negatywnych i/lub pozytywnych w półroczu.
  W półroczu uczeń może poprawić jedną ocenę z przeprowadzonych form sprawdzania wiadomości i umiejętności - wskazaną przez nauczyciela w terminie przez niego wyznaczonym
 5. Termin napisania sprawdzianu (i zapowiedzianej kartkówki) lub innych obowiązkowych form sprawdzania wiedzy, w przypadku:
  1. nieobecności jednodniowej - zaliczenie na lekcji następnej,
  2. nieobecności usprawiedliwionej dłuższej niż 1 dzień (choroba, reprezentowanie szkoły, wymiana i in. ) - w terminie 2 tygodni od dnia powrotu ucznia do szkoły;
  3. nieobecności nieusprawiedliwionej - w terminie wyznaczonym przez nauczyciela
 6. Po terminie określonym w punkcie 5a, 5b lub 5c, jeśli uczeń nie napisze sprawdzianu, pracy klasowej i zapowiedzianej kartkówki lub nie dostarczy rezultatów innych obowiązkowych form sprawdzenia wiedzy, otrzymuje ocenę niedostateczną.
 7. Zgłaszanie nieprzygotowań.
  W półroczu uczeń ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie, co zostanie odnotowane w iDzienniku w kolumnie „nieprzygotowanie”.

INFORMATYKA

 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian z działu
  2. prezentacja wybranego zagadnienia
  3. kartkówka
  4. odpowiedz ustna
  5. aktywność na lekcji
  6. zadanie domowe
  7. finał olimpiady lub konkursu przedmiotowego
 2. Waga form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian z działu – 4-5
  2. prezentacja wybranego zagadnienia – 2
  3. kartkówka 2-4
  4. odpowiedz ustna 2-3
  5. aktywność na lekcji –1-3
  6. zadanie domowe – 1
  7. finał olimpiady lub konkursu przedmiotowego – 6
  8. inna forma sprawdzania wiedzy i umiejętności z wagą podaną przez nauczyciela
 3. Minimalna liczba ocen (nie mniej niż trzy) do uzyskania przez ucznia z ściśle określonych form oceniania, z możliwością uwzględnienia przydziału godzin.

  W półroczu uczeń powinien uzyskać:

  • poziom podstawowy minimum dwie oceny
  • poziom rozszerzony -minimum trzy oceny w tym jedną ocenę z przynajmniej jednego sprawdzianu i jedną ocenę przynajmniej z jednej kartkówki.
 4. Ocena z dowolnej formy może być wystawiona na podstawie wyników uzyskanych z systemu automatycznego sprawdzania rozwiązań. 
 5. Możliwość poprawienia oceny: termin, liczba poprawianych ocen negatywnych i/lub pozytywnych w półroczu.
  Jedna ocena w terminie uzgodnionym z nauczycielem. .
 6. Termin napisania sprawdzianu (i zapowiedzianej kartkówki) lub innych obowiązkowych form sprawdzania wiedzy, w przypadku:
  1. nieobecności jednodniowej - zaliczenie na lekcji następnej,
  2. nieobecności usprawiedliwionej dłuższej niż 1 dzień (choroba, reprezentowanie szkoły, wymiana i in. ) - w terminie 2 tygodni od dnia powrotu ucznia do szkoły;
  3. nieobecności nieusprawiedliwionej - w terminie wyznaczonym przez nauczyciela
 7. Po terminie określonym w punkcie 5a i 5b, jeśli uczeń nie napisze sprawdzianu, pracy klasowej i zapowiedzianej kartkówki, otrzymuje ocenę niedostateczną.
 8. Zgłaszanie nieprzygotowań.
  W półroczu uczeń ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie, co zostanie odnotowane w iDzienniku w kolumnie „nieprzygotowanie”.

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian z działu
  2. prezentacja wybranego zagadnienia
  3. kartkówka
  4. odpowiedź
  5. aktywność na lekcji
  6. zadanie domowe
  7. finał olimpiady, konkursu
  8. projekt edukacyjny
  9. aktywny udział w wykładach, warsztatach
 2. Waga form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian z działu – 5
  2. prezentacja wybranego zagadnienia – 3
  3. kartkówka – 3
  4. odpowiedź – 3
  5. aktywność na lekcji – 2
  6. zadanie domowe – 1-2
  7. finał olimpiady, konkursu – 6
  8. projekt edukacyjny – 4 - 6
  9. aktywny udział w wykładach, warsztatach – 3
  10. inna forma sprawdzania wiedzy i umiejętności z wagą podaną przez nauczyciela
 3. Minimalna liczba ocen (nie mniej niż dwie) do uzyskania przez ucznia z ściśle określonych form oceniania, z możliwością uwzględnienia przydziału godzin.
  W półroczu uczeń powinien uzyskać minimum dwie oceny z niżej wymienionych form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. ze sprawdzianu teoretycznego,
  2. kartkówki,
  3. z pracy ćwiczeniowej na lekcji jako formy aktywności na lekcji,
  4. z projektu,
  5. z prezentacji.
 4. Możliwość poprawienia oceny: termin, liczba poprawianych ocen negatywnych i/lub pozytywnych w półroczu.
  Jedna ocena niedostateczna ze sprawdzianu w ciągu 2 tygodni od napisania sprawdzianu, w terminie uzgodnionym z nauczycielem. .
 5. Termin napisania sprawdzianu (i zapowiedzianej kartkówki), w przypadku:
   • nieobecności usprawiedliwionej (choroba, reprezentowanie szkoły, wymiana i in.)
    w przypadku dłuższej niż jeden dzień nieobecności - w terminie 2  tygodni,
   • w przypadku jednodniowej nieobecności - w terminie 1 tygodnia od dnia powrotu do szkoły;
  1. nieobecności nieusprawiedliwionej -w terminie wyznaczonym przez nauczyciela .
   Po terminie określonym w punkcie 5a i 5b, jeśli uczeń nie napisze sprawdzianu, pracy klasowej i zapowiedzianej kartkówki, otrzymuje ocenę niedostateczną.
 6. Zgłaszanie nieprzygotowań.
  W półroczu uczeń ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie, co zostanie odnotowane w iDzienniku w kolumnie „nieprzygotowanie”.

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian
  2. prezentacja wybranego zagadnienia
  3. kartkówka
  4. odpowiedź
  5. aktywność na lekcji
  6. zadanie domowe
  7. finał olimpiady lub konkursu przedmiotowego
 2. Waga form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian – 5
  2. prezentacja wybranego zagadnienia – 3
  3. kartkówka – 2
  4. odpowiedź – 2
  5. aktywność na lekcji – 3
  6. zadanie domowe – 2
  7. finał olimpiady lub konkursu przedmiotowego – 6
  8. inna forma sprawdzania wiedzy i umiejętności z wagą podaną przez nauczyciela
 3. Minimalna liczba ocen (nie mniej niż dwie) do uzyskania przez ucznia z ściśle określonych form oceniania, z możliwością uwzględnienia przydziału godzin.
  W półroczu uczeń powinien uzyskać minimum trzy oceny z wymienionych w pkt.1 form sprawdzania wiedzy i umiejętności.
 4. Możliwość poprawienia oceny: termin, liczba poprawianych ocen negatywnych i/lub pozytywnych w półroczu.
  Jedna ocena w terminie uzgodnionym z nauczycielem. .
 5. Termin napisania sprawdzianu (i zapowiedzianej kartkówki), w przypadku:
  1. nieobecności usprawiedliwionej (choroba, reprezentowanie szkoły, wymiana i in. ) – w terminie dwóch tygodni od dnia powrotu ucznia do szkoły;
  2. nieobecności nieusprawiedliwionej – w terminie jednego tygodnia od dnia powrotu ucznia do szkoły.
   Po terminie określonym w punkcie 5a i 5b, jeśli uczeń nie napisze sprawdzianu, pracy klasowej i zapowiedzianej kartkówki, otrzymuje ocenę niedostateczną.
 6. Zgłaszanie nieprzygotowań.
  W półroczu uczeń ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie, co zostanie odnotowane w iDzienniku w kolumnie „nieprzygotowanie”.


WYCHOWANIE FIZYCZNE

 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. zaliczenie sprawnościowe
  2. praca na lekcji
  3. aktywność na zajęciach, frekwencja, dyscyplina
  4. reprezentowanie szkoły w zawodach międzyszkolnych
  5. sukcesy w zawodach klubowych / nieorganizowanych przez szkołę i Szkolny Związek Sportowy 
 1. Waga form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. zaliczenie sprawnościowe – 1
  2. praca na lekcji – 2
  3. aktywność na zajęciach, frekwencja, dyscyplina – 5
  4. reprezentowanie szkoły w zawodach międzyszkolnych – 6
  5. sukcesy w zawodach klubowych / nieorganizowanych przez szkołę i Szkolny Związek Sportowy/ - 6
  6.  
 1. Minimalna liczba ocen (nie mniej niż trzy) do uzyskania przez ucznia z ściśle określonych form oceniania.
  W półroczu uczeń powinien uzyskać minimum trzy oceny:
  1. ze sprawdzianu praktycznego,
  2. z aktywności,
  3. z pracy na lekcji,
  4. za udział w zawodach.
 2. Możliwość poprawienia oceny: termin, liczba poprawianych ocen negatywnych i/lub pozytywnych w półroczu.
  Dowolna ocena w ciągu 3 tygodni.
 3. Termin napisania sprawdzianu (i zapowiedzianej kartkówki), w przypadku:
  1. nieobecności usprawiedliwionej (choroba, reprezentowanie szkoły, wymiana i in. ) – nie dotyczy;
  2. nieobecności nieusprawiedliwionej – nie dotyczy.
 4. Zgłaszanie nieprzygotowań.
  W półroczu uczeń ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie, co zostanie odnotowane w zeszycie nauczyciela wf.
 5. Opuszczenie lub nie ćwiczenie na:
  1. 20% zajęć obniża ocenę półroczną o jeden stopień
  2. 30% zajęć obniża ocenę półroczną o dwa stopnie
  3. 40% zajęć obniża ocenę półroczną o trzy stopnie
   Wyłączone są z tego zwolnienia lekarskie spowodowane kontuzją, długotrwałą chorobą lub pobytem w szpitalu

PLASTYKA

 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. prezentacja (wypowiedź ustna lub pisemna) dotycząca realizowanych tematów,
  2. praca w grupie,
  3. aktywność artystyczna i/lub animacja kultury.
 2. Waga form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. prezentacja (wypowiedź ustna lub pisemna) dotycząca realizowanych tematów — 5
  2. praca w grupie — 5
  3. aktywność artystyczna i/lub animacja kultury — 5
  4. inna forma sprawdzania wiedzy i umiejętności z wagą podaną przez nauczyciela
 3. Minimalna liczba ocen (nie mniej niż dwie) do uzyskania przez ucznia w półroczu ze ściśle określonych form oceniania, z możliwością uwzględnienia przydziału godzin.
  W półroczu uczeń powinien uzyskać minimum trzy oceny z ww. form sprawdzania wiedzy i umiejętności.
 4. Możliwość poprawienia oceny: termin, liczba poprawianych ocen negatywnych i/lub pozytywnych w półroczu.
  W półroczu uczeń może poprawić każdą ocenę w terminie uzgodnionym z nauczycielem. .
 5. Termin napisania sprawdzianu (i zapowiedzianej kartkówki), w przypadku:
  1. nieobecności usprawiedliwionej (choroba, reprezentowanie szkoły, wymiana i in. )
   PSO nie przewiduje sprawdzianów i zapowiedzianych kartkówek.
  2. nieobecności nieusprawiedliwionej; konsekwencje nienapisania sprawdzianu w przewidzianym terminie.
   PSO nie przewiduje sprawdzianów i zapowiedzianych kartkówek.
 6. Zgłaszanie nieprzygotowań.

W półroczu uczeń ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie, co zostanie odnotowane w iDzienniku  w kolumnie „nieprzygotowanie”.

 RELIGIA 

 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian
  2. praca półroczna
  3. prezentacja
  4. kartkówka
  5. odpowiedź
  6. aktywność na lekcji
  7. praca w grupie
  8. zadanie domowe
  9. finał olimpiady lub konkursu
 2. Waga form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian – 5
  2. praca półroczna – 5
  3. prezentacja – 4
  4. kartkówka – 3
  5. odpowiedź – 3
  6. aktywność na lekcji - 4
  7. praca w grupie – 3
  8. zadanie domowe – 3
  9. finał olimpiady lub konkursu – 5
  10. inna forma sprawdzania wiedzy i umiejętności z wagą podaną przez nauczyciela
 3. Minimalna liczba ocen (nie mniej niż trzy) do uzyskania przez ucznia z ściśle określonych form oceniania, z możliwością uwzględnienia przydziału godzin. W półroczu uczeń powinien uzyskać minimum trzy oceny:
  1. z aktywności,
  2. z odpowiedzi lub kartkówki,
  3. ze sprawdzianu lub z pracy półrocznej.
 4. Możliwość poprawienia oceny: termin, liczba poprawianych ocen negatywnych i/lub pozytywnych w półroczu. Jedna ocena w terminie uzgodnionym z nauczycielem. .
 5. Termin napisania sprawdzianu (i zapowiedzianej kartkówki), w przypadku:
  1. nieobecności usprawiedliwionej (choroba, reprezentowanie szkoły, wymiana i in. ) – w terminie dwóch tygodni od dnia powrotu ucznia do szkoły;
  2. nieobecności nieusprawiedliwionej – w dwóch tygodni od dnia powrotu ucznia do szkoły.
   Po terminie określonym w punkcie 5a i 5b, jeśli uczeń nie napisze sprawdzianu, pracy klasowej i zapowiedzianej kartkówki, otrzymuje ocenę niedostateczną.
 6. Zgłaszanie nieprzygotowań. W półroczu uczeń ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie, co zostanie odnotowane w iDzienniku  w kolumnie „nieprzygotowanie”.