Original

Przedmiotowe Systemy Oceniania


 Przedmiotowy System Oceniania

Postanowienia ogólne – wspólne dla wszystkich przedmiotów.

1.        Ustalono następujące progi procentowe odpowiadające sześciostopniowej skali oceniania dla poszczególnych form sprawdzania osiągnięć ucznia:

 1. od 40% - ocena dopuszczająca,
 2. od 51% - ocena dostateczna,
 3. od 70% - ocena dobra,
 4. od 86% - ocena bardzo dobra,
 5.  od 96% - ocena celująca.

Ocena celująca nie musi odnosić się do materiału wykraczającego poza treści objęte podstawą programową.

2.        Progi procentowe i odpowiadające im oceny cząstkowe, z zastosowaniem znaku  „+” i znaku „- ” szczegółowo określa poniższa tabela.

OCENA

PROGI %

USZCZEGÓŁOWIENIE OCENY

OCENA

PROGI %

NIEDOSTATECZNY

0 – 39%

NIEDOSTATECZNY

0 – 37%

NIEDOSTATECZNY +

38 – 39%

DOPUSZCZAJĄCY

40 – 50%

DOPUSZCZAJĄCY -

40 – 43%

DOPUSZCZAJĄCY

44 – 47%

DOPUSZCZAJĄCY+

48– 50%

DOSTATECZNY

51 – 69%

DOSTATECZNY -

51 – 55%

DOSTATECZNY

56 – 64%

DOSTATECZNY+

65 – 69%

DOBRY

70 – 85%

DOBRY -

70 – 74%

DOBRY

75 – 79%

DOBRY +

80 – 85%

BARDZO DOBRY

86 – 95%

BARDZO DOBRY -

86 – 89%

BARDZO DOBRY

90– 92%

BARDZO DOBRY +

93 – 95%

CELUJĄCY

96%-100%

 

3.        Przyjmuje się, że oceny cząstkowe z zastosowaniem znaku „+” lub „-” mają dodaną lub odjętą wartość 0,33.

4.        Uczeń ma prawo do poprawiania oceny zgodnie z zasadami Przedmiotowych Systemów Oceniania. Uczeń ma prawo poprawić ustaloną zgodnie z PSO liczbę ocen. Uczeń może poprawić wybraną ocenę z zakresu skali ocen 1-5. Ocenie z poprawy zostaje przypisana dotychczasowa waga oceny ze sprawdzianu, natomiast ocenie pierwotnej waga 1.

5.        Uczeń urlopowany (wyjazd na obóz, zgrupowanie, rejs itp.) ma obowiązek uzupełnić brakujące oceny z poszczególnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności w terminie uzgodnionym z nauczycielem danego przedmiotu.

6.        W półroczu uczeń powinien uzyskać:

 • minimum trzy oceny z przedmiotów nauczanych w wymiarze dwóch lub więcej godzin tygodniowo
 • minimum dwie oceny z przedmiotów nauczanych w wymiarze jednej godziny tygodniowo

 

JĘZYK POLSKI

 1. Możliwe formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian
  2. praca klasowa:
   • test
   • wypracowanie
  3. prezentacja wybranego zagadnienia
  4. kartkówka
  5. odpowiedź
  6. aktywność na lekcji
  7. zadanie domowe
  8. finał olimpiady, konkursu
 2. Waga form sprawdzania wiedzy i umiejętności (wagę określa nauczyciel w zależności od zakresu materiału i stopnia trudności stosowanej formy diagnozy):
  1. sprawdzian — 3-5
  2. praca klasowa:
   • test — 3-4
   • wypracowanie — 5-6
  3. prezentacja wybranego zagadnienia — 3-6
  4. kartkówka — 1-2
  5. odpowiedź — 3-5
  6. aktywność na lekcji — 2 -5
  7. zadanie domowe — 1-5
  8. finał olimpiady, konkursu — 5 – 6
  9. inna forma sprawdzania wiedzy i umiejętności z wagą podaną przez nauczyciela
 3. Minimalna liczba ocen do uzyskania przez ucznia w półroczu ze ściśle określonych form oceniania. W półroczu uczeń powinien uzyskać minimum trzy oceny:
  1. z pracy klasowej,
  2. ze sprawdzianu lub odpowiedzi,
  3. z aktywności na lekcji lub zadania domowego.
 4. Możliwość poprawienia oceny: termin, liczba poprawianych ocen negatywnych i/lub pozytywnych w półroczu. W półroczu uczeń może poprawić jedną ocenę z przeprowadzonych form sprawdzania wiadomości i umiejętności - wskazaną przez nauczyciela w terminie przez niego wyznaczonym. .
 5. Termin napisania sprawdzianu (i zapowiedzianej kartkówki), w przypadku:
  1. nieobecności usprawiedliwionej (choroba, reprezentowanie szkoły, wymiana i in. ) - w ciągu tygodnia od przeprowadzonej pracy formy oceniania,
  2. nieobecności nieusprawiedliwionej – w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

Po terminie określonym w punkcie 5a i 5b, jeśli uczeń nie napisze sprawdzianu, pracy klasowej i zapowiedzianej kartkówki, otrzymuje ocenę niedostateczną.

 1. Zgłaszanie nieprzygotowań.
  W półroczu uczeń ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie, co zostanie odnotowane w dzienniku elektronicznym w kolumnie „nieprzygotowanie” - z wyjątkiem zapowiedzianych wcześniej prac kontrolnych.

JĘZYKI OBCE NOWOŻYTNE

 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian z działu, praca klasowa, test
  2. prezentacja (m. in. plakat, referat, projekt)
  3. kartkówka
  4. odpowiedź, wypowiedź ustna
  5. aktywność na lekcji, praca na lekcji
  6. zadanie domowe
  7. czytanie (j. rosyjski)
  8. finał olimpiady, konkursu 
 1. Waga form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian z działu, praca klasowa, test — 4-6
  2. prezentacja (m. in. plakat, referat, projekt) — 1-4
  3. kartkówka — 3
  4. odpowiedź, wypowiedź ustna — 4
  5. aktywność na lekcji, praca na lekcji — 2
  6. zadanie domowe — 1-2
  7. czytanie (j. rosyjski w zakresie podstawowym) — 2
  8. finał olimpiady, konkursu — 6
  9. inna forma sprawdzania wiedzy i umiejętności z wagą podaną przez nauczyciela
 2. Minimalna liczba ocen (nie mniej niż trzy) do uzyskania przez ucznia z ściśle określonych form oceniania, z możliwością uwzględnienia przydziału godzin.
  W półroczu uczeń powinien uzyskać minimum trzy oceny, z czego conajmniej dwie powinny się różnić wagą
 3. Możliwość poprawienia oceny: termin, liczba poprawianych ocen negatywnych i/lub pozytywnych w półroczu.
  W półroczu uczeń może poprawić dowolną ocenę z jednego sprawdzianu w terminie dwóch tygodni od oddania sprawdzianu. .
 4. Termin napisania sprawdzianu (i zapowiedzianej kartkówki), w przypadku:
  1. nieobecności usprawiedliwionej (choroba, reprezentowanie szkoły, wymiana i in.)
   • w przypadku dłuższej niż jeden dzień nieobecności - w terminie 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły ,
   • w przypadku jednodniowej nieobecności - w terminie 1 tygodnia od dnia powrotu do szkoły; 
  2. nieobecności nieusprawiedliwionej – w terminie wyznaczonym przez nauczyciela;

Po terminie określonym w punkcie 5a i 5b, jeśli uczeń nie napisze sprawdzianu, pracy klasowej i zapowiedzianej kartkówki, otrzymuje ocenę niedostateczną.

 1. Zgłaszanie nieprzygotowań.
  W półroczu uczeń ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie, co zostanie odnotowane w dzienniku elektronicznym w kolumnie „nieprzygotowanie”.

MATEMATYKA

 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian z działu
  2. prezentacja wybranego zagadnienia
  3. kartkówka
  4. odpowiedź
  5. aktywność na lekcji
  6. zadanie domowe
  7. finał olimpiady, konkursu
 2. Waga form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian z działu – 3-5
  2. prezentacja wybranego zagadnienia – 2-3
  3. kartkówka – 2 (PP), 2-3 (PR)
  4. odpowiedź – 1 (PP), 1-2 (PR)
  5. aktywność na lekcji – 2
  6. zadanie domowe – 1
  7. finał olimpiady, konkursu – 4-6
  8. inna forma sprawdzania wiedzy i umiejętności z wagą podaną przez nauczyciela
 3. Minimalna liczba ocen (nie mniej niż trzy) do uzyskania przez ucznia z ściśle określonych form oceniania, z możliwością uwzględnienia przydziału godzin.
  W półroczu uczeń powinien uzyskać łącznie minimum trzy oceny, po jednej:
  1. ze sprawdzianu,
  2. z kartkówki,
  3. z pracy na lekcji lub odpowiedzi.
 4. Możliwość poprawienia oceny: termin, liczba poprawianych ocen negatywnych i/lub pozytywnych w półroczu.
  W półroczu uczeń może poprawić dowolną ocenę z jednego sprawdzianu w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. .
 5. Termin napisania sprawdzianu (i zapowiedzianej kartkówki), w przypadku:
  1. nieobecności usprawiedliwionej (choroba, reprezentowanie szkoły, wymiana i in.) - termin do uzgodnienia z nauczycielem;
  2. nieobecności nieusprawiedliwionej - w terminie wyznaczonym przez nauczyciela;

Po terminie określonym w punkcie 5a i 5b, jeśli uczeń nie napisze sprawdzianu, pracy klasowej i zapowiedzianej kartkówki, otrzymuje ocenę niedostateczną.

 1. Zgłaszanie nieprzygotowań.
  W półroczu uczeń klasy z programem podstawowym ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie, natomiast uczeń klasy z programem rozszerzonym ma prawo zgłosić nieprzygotowanie dwukrotnie, co zostanie odnotowane w dzienniku elektronicznym w kolumnie „nieprzygotowanie”.

FIZYKA

 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian z działu
  2. prezentacja wybranego zagadnienia
  3. kartkówka
  4. odpowiedź
  5. aktywność na lekcji
  6. zadanie domowe
  7. finał olimpiady, konkursu
  8. sprawozdanie z doświadczenia - grupowe - PR
  9. sprawozdanie z doświadczenia - indywidualne – PR
 2. Waga form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian z działu – 3-5
  2. prezentacja wybranego zagadnienia – 2-3
  3. kartkówka – 2 (PP), 2-3 (PR)
  4. odpowiedź – 1 (PP), 1-2 (PR)
  5. aktywność na lekcji – 2
  6. zadanie domowe – 1
  7. finał olimpiady, konkursu – 4-6
  8. sprawozdanie z doświadczenia grupowe – 2
  9. sprawozdanie z doświadczenia indywidualne – 3
  10. inna forma sprawdzania wiedzy i umiejętności z wagą podaną przez nauczyciela
 3. Możliwość poprawienia oceny: termin, liczba poprawianych ocen negatywnych i/lub pozytywnych w półroczu.
  W półroczu uczeń może poprawić dowolną ocenę z jednego sprawdzianu w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. .
 4. Termin napisania sprawdzianu (i zapowiedzianej kartkówki), w przypadku:
  1. nieobecności usprawiedliwionej (choroba, reprezentowanie szkoły, wymiana i in. ) - termin do uzgodnienia z nauczycielem;
  2. nieobecności nieusprawiedliwionej - w terminie 1 tygodnia;

Po terminie określonym w punkcie 4a i 4b, jeśli uczeń nie napisze sprawdzianu, pracy klasowej i zapowiedzianej kartkówki, otrzymuje ocenę niedostateczną.

 1. Zgłaszanie nieprzygotowań.
  W półroczu uczeń klasy z programem podstawowym ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie, natomiast uczeń klasy z programem rozszerzonym ma prawo zgłosić nieprzygotowanie dwukrotnie, co zostanie odnotowane w dzienniku elektronicznym w  kolumnie „nieprzygotowanie”.

CHEMIA

 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian półroczny (PR)
  2. sprawdzian z działu
  3. kartkówka
  4. prezentacja wybranego zagadnienia
  5. odpowiedź
  6. praca w grupie
  7. rozwiązywanie zadań przy tablicy
  8. aktywność
  9. zadanie domowe
  10. udział w olimpiadach lub konkursach chemicznych
  11. projekt badawczy (ChKA)
 2. Waga form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian półroczny (PR) – 5
  2. sprawdzian z działu – 3-4
  3. kartkówka – 2-3
  4. prezentacja wybranego zagadnienia – 2 (PP), 1-5 (PR)
  5. odpowiedź – 2-3
  6. praca w grupie – 2 (PP), 2-3 (PR)
  7. rozwiązywanie zadań przy tablicy – 2 (PP), 2-3 (PR)
  8. aktywność – 2 (PP), 2-3 (PR)
  9. zadanie domowe – 1-2
  10. udział w olimpiadach lub konkursach chemicznych – 6
  11. inna forma sprawdzania wiedzy i umiejętności z wagą podaną przez nauczyciela
 3. Minimalna liczba ocen w półroczu:
 • Poziom podstawowy (nie mniej niż 2 oceny przy 1h/tydzień i nie mniej niż 3 oceny przy 2h/tydzień) ze sprawdzianu z działu lub/i z kartkówki, lub/i z odpowiedzi czy prezentacji
 • Poziom rozszerzony ( nie mniej niż trzy) do uzyskania przez ucznia z ściśle określonych form oceniania, z możliwością uwzględnienia przydziału godzin z form sprawdzania wiedzy i umiejętności przewidzianych w pkt.1 PSO z chemii.
 1. Możliwość poprawienia oceny: termin, liczba poprawianych ocen negatywnych i/lub pozytywnych w półroczu.
  W półroczu uczeń klasy z programem podstawowym oraz z programem rozszerzonym może poprawić dowolną ocenę z jednego sprawdzianu w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Ocenie z poprawy zostaje przypisana dotychczasowa waga oceny ze sprawdzianu, natomiast ocenie pierwotnej waga 1. .
 2. Termin napisania sprawdzianu (i zapowiedzianej kartkówki), w przypadku:
  1. nieobecności usprawiedliwionej (choroba, reprezentowanie szkoły, wymiana i in.)
   • w przypadku dłuższej niż jeden dzień nieobecności - w terminie 2 tygodni ,
   • w przypadku jednodniowej nieobecności - w terminie 1 tygodnia od dnia powrotu do szkoły; 
  2. nieobecności nieusprawiedliwionej - w terminie wyznaczonym przez nauczyciela;
 1. Zgłaszanie nieprzygotowań. W półroczu uczeń klasy z programem podstawowym ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie, natomiast uczeń klasy z programem rozszerzonym ma prawo zgłosić nieprzygotowanie dwukrotnie, co zostanie odnotowane w dzienniku elektronicznym w kolumnie „nieprzygotowanie”.

BIOLOGIA

 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian półroczny
  2. sprawdzian z działu
  3. kartkówka
  4. prezentacja wybranego zagadnienia
  5. odpowiedź
  6. aktywność na lekcji
  7. zadanie domowe
  8. finał olimpiady lub konkursu przedmiotowego
  9. projekt badawczy
 2. Waga form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian półroczny – 5
  2. sprawdzian z działu – 3-4
  3. kartkówka – 2-3
  4. prezentacja wybranego zagadnienia – 2 (ZP), 1-5 (ZR)
  5. odpowiedź – 2-3
  6. aktywność na lekcji – 2 (ZP), 2-3 (ZR)
  7. zadanie domowe – 1-2
  8. finał olimpiady lub konkursu przedmiotowego – 6
  9. projekt badawczy – 6
  10. inna forma sprawdzania wiedzy i umiejętności z wagą podaną przez nauczyciela
 3. Minimalna liczba ocen do uzyskania przez ucznia w półroczu:
  1. uczeń klasy z zakresem podstawowym biologii  powinien uzyskać nie mniej niż 2 oceny przy 1h/tydzień i nie mniej niż 3 oceny przy 2h/tydzień, w tym jedną ze sprawdzianu
  2. uczeń klasy z zakresem rozszerzonym biologii powinien uzyskać nie mniej niż 3 oceny, w tym dwie ze sprawdzianu.
 4. Możliwość poprawienia oceny:
  W półroczu uczeń klasy z zakresem podstawowym oraz z zakresem rozszerzonym biologii może poprawić dowolną ocenę z jednego sprawdzianu w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Ocenie z poprawy zostaje przypisana dotychczasowa waga oceny ze sprawdzianu, natomiast ocenie pierwotnej waga 1.
 5. Termin napisania sprawdzianu. W przypadku:
  1. nieobecności usprawiedliwionej (choroba, reprezentowanie szkoły, wymiana i in.)
   1. w przypadku nieoecności dłuższej niż jeden dzień - w terminie 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły,
   2. w przypadku nieobecności jednodniowej - w terminie 1 tygodnia od dnia powrotu do szkoły.
  2. nieobecności nieusprawiedliwionej - w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
   Po terminie określonym w punkcie 5a.1 i 5b.2, jeśli uczeń nie napisze sprawdzianu otrzymuje ocenę niedostateczną.
 6. Zgłaszanie nieprzygotowań.
  W półroczu uczeń klasy z zakresem podstawowym i rozszerzonym z biologii ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie, co zostanie odnotowane w dzienniku elektronicznym w kolumnie „nieprzygotowanie”.

 

GEOGRAFIA

 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian
  2. sprawdzian/kartkówka ze znajomości mapy
  3. kartkówka
  4. prezentacja wybranego zagadnienia
  5. odpowiedź
  6. aktywność na lekcji
  7. zadanie domowe
  8. udział w olimpiadzie lub konkursie przedmiotowym
 2. Waga form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian z działu 4-5
  2. sprawdzian/kartkówka ze znajomości mapy 2-5
  3. kartkówka 2-3
  4. prezentacja wybranego zagadnienia 2-3
  5. odpowiedź 1-3
  6. aktywność na lekcji 1-2
  7. zadanie domowe 1-2
  8. udział w olimpiadzie lub konkursie przedmiotowym 2-6
 3. Minimalna liczba ocen do uzyskania przez ucznia w półroczu ze ściśle określonych form oceniania, z możliwością uwzględnienia przydziału godzin.
  W półroczu
  1. uczeń klasy z zakresem podstawowym geografii powinien uzyskać nie mniej niż dwie oceny, w tym jedną ze sprawdzianu, natomiast pozostałe z innych form sprawdzania wiedzy i umiejętności
  2. uczeń klasy z zakresem rozszerzonym geografii powinien uzyskać nie mniej niż trzy oceny, w tym jedną ze sprawdzianu, natomiast pozostałe z innych form sprawdzania wiedzy i umiejętności
 4. Możliwość poprawienia oceny: termin, liczba poprawianych ocen negatywnych i/lub pozytywnych w półroczu.
  W półroczu uczeń klasy z programem podstawowym oraz z programem rozszerzonym może poprawić dowolną ocenę z jednego sprawdzianu. Ocenie z poprawy zostaje przypisana dotychczasowa waga oceny ze sprawdzianu, natomiast ocenie pierwotnej waga 1. Nie ma możliwości poprawy oceny z pracy sprawdzającej znajomość mapy.
 5. Termin napisania sprawdzianu (bądź nadrobienia innej zapowiedzianej formy sprawdzenia wiedzy i umiejętności) w przypadku:
  1. nieobecności trwającej krócej niż dwa tygodnie - w terminie wskazanym przez nauczyciela
  2. nieobecności trwającej co najmniej dwa tygodnie - w terminie uzgodnionym z nauczycielem

Po terminie określonym w punkcie 5a i 5b, jeśli uczeń nie wywiąze się z nadrobienia zaległości otrzymuje ocenę niedostateczną. Jeżeli uczeń nie może uczestniczyć w lekcji w dniu, w którym odbywa się zapowiedziane sprawdzanie wiedzy powinien ustnie lub pisemnie poinformować o tym nauczyciela przed rozpoczęciem tej lekcji.

 1. Zgłaszanie nieprzygotowań.
  Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji (brak podręcznika, ćwiczeń, zeszytu lub materiałów niezbędnych do uczestnictwa w lekcji, brak zadania domowego, brak przygotowania do odpowiedzi). Liczba nieprzygotowań w półroczu jest równa liczbie dni w tygodniu, w które klasa ma lekcje geografii, jednak wynosi nie więcej niż trzy. Nieprzygotowanie należy zgłosić na początku lekcji podczas sprawdzania obecności. Stwierdzenie przez nauczyciela nieprzygotowania do lekcji, które nie zostało przez ucznia zgłoszone jest równoznaczne z wystawieniem oceny niedostatecznej.

HISTORIA

 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian wiedzy i umiejętności, test sprawdzający
  2. prezentacja
  3. projekt edukacyjny
  4. kartkówka
  5. analiza źródła historycznego
  6. odpowiedź
  7. aktywność
  8. zadanie domowe
  9. udział w olimpiadzie lub konkursie przedmiotowym
 2. Waga form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian wiedzy i umiejętności , test sprawdzający – 4-5
  2. prezentacja — 1 - 2
  3. projekt edukacyjny — 3
  4. kartkówka — 2
  5. analiza źródła historycznego — 1-2
  6. odpowiedź — 2
  7. aktywność — 2
  8. zadanie domowe — 1-2
  9. udział w olimpiadzie lub konkursie przedmiotowym — 2-5
  10. inna forma sprawdzania wiedzy i umiejętności z wagą podaną przez nauczyciela
 3. Minimalna liczba ocen (nie mniej niż 2 oceny przy 1h/tydzień i nie mniej niż 3 oceny przy 2h/tydzień) do uzyskania przez ucznia z ściśle określonych form oceniania, z możliwością uwzględnienia przydziału godzin.
  W półroczu uczeń powinien uzyskać minimum trzy oceny:
  1. ze sprawdzianu,
  2. z kartkówki, odpowiedzi lub projektu edukacyjnego,
  3. z analizy źródła historycznego.
 4. Możliwość poprawienia oceny: termin, liczba poprawianych ocen negatywnych i/lub pozytywnych w półroczu.
  W półroczu uczeń może poprawić jedną ocenę z przeprowadzonych form sprawdzania wiadomości i umiejętności - wskazaną przez nauczyciela w terminie przez niego wyznaczonym.. .
 5. Termin napisania sprawdzianu (i zapowiedzianej kartkówki) lub innych form sprawdzenia wiedzy, w przypadku:
  1. nieobecności jednodniowej - zaliczenie na lekcji następnej,
  2. nieobecności usprawiedliwionej dłuższej niż 1 dzień (choroba, reprezentowanie szkoły, wymiana i in.) - w terminie 2 tygodni od dnia powrotu ucznia do szkoły;
  3. nieobecności nieusprawiedliwionej - w terminie wyznaczonym przez nauczyciela;

Po terminie określonym w punkcie 5a, 5b lub 5c, jeśli uczeń nie napisze sprawdzianu, pracy klasowej i zapowiedzianej kartkówki lub nie dostarczy rezultatów innych obowiązkowych form sprawdzenia wiedzy, otrzymuje ocenę niedostateczną.

 1. Zgłaszanie nieprzygotowań.
  W półroczu uczeń ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie, co zostanie odnotowane w dzienniku elektronicznym w kolumnie „nieprzygotowanie”.


WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE / HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian wiedzy i umiejętności , test sprawdzający
  2. prezentacja
  3. projekt edukacyjny
  4. kartkówka
  5. analiza materiału źródłowego
  6. odpowiedź
  7. aktywność
  8. zadanie domowe
  9. udział w olimpiadzie lub konkursie przedmiotowym
 2. Waga form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian wiedzy i umiejętności , test sprawdzający – 4-5
  2. prezentacja — 1 - 2
  3. projekt edukacyjny — 3
  4. kartkówka — 2
  5. analiza materiału źródłowego — 1-2
  6. odpowiedź — 2
  7. aktywność — 2
  8. zadanie domowe — 1-2
  9. udział w olimpiadzie lub konkursie przedmiotowym — 2-5
  10. inna forma sprawdzania wiedzy i umiejętności z wagą podaną przez nauczyciela
 3. Minimalna liczba ocen (nie mniej niż trzy) do uzyskania przez ucznia z ściśle określonych form oceniania, z możliwością uwzględnienia przydziału godzin.
  W półroczu uczeń powinien uzyskać minimum trzy oceny:
  1. ze sprawdzianu,
  2. z kartkówki, odpowiedzi lub projektu edukacyjnego,
  3. z analizy materiału źródłowego.
 4. Możliwość poprawienia oceny: termin, liczba poprawianych ocen negatywnych i/lub pozytywnych w półroczu.
  W półroczu uczeń może poprawić jedną ocenę z przeprowadzonych form sprawdzania wiadomości i umiejętności - wskazaną przez nauczyciela w terminie przez niego wyznaczonym
 5. Termin napisania sprawdzianu (i zapowiedzianej kartkówki) lub innych obowiązkowych form sprawdzania wiedzy, w przypadku:
  1. nieobecności jednodniowej - zaliczenie na lekcji następnej,
  2. nieobecności usprawiedliwionej dłuższej niż 1 dzień (choroba, reprezentowanie szkoły, wymiana i in. ) - w terminie 2 tygodni od dnia powrotu ucznia do szkoły;
  3. nieobecności nieusprawiedliwionej - w terminie wyznaczonym przez nauczyciela
 6. Po terminie określonym w punkcie 5a, 5b lub 5c, jeśli uczeń nie napisze sprawdzianu, pracy klasowej i zapowiedzianej kartkówki lub nie dostarczy rezultatów innych obowiązkowych form sprawdzenia wiedzy, otrzymuje ocenę niedostateczną.
 7. Zgłaszanie nieprzygotowań.
  W półroczu uczeń ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie, co zostanie odnotowane w dzienniku elektronicznym w kolumnie „nieprzygotowanie”.

INFORMATYKA

 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian z działu
  2. prezentacja wybranego zagadnienia
  3. kartkówka
  4. odpowiedz ustna
  5. aktywność na lekcji
  6. zadanie domowe
  7. finał olimpiady lub konkursu przedmiotowego
 2. Waga form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian z działu – 4-5
  2. prezentacja wybranego zagadnienia – 2
  3. kartkówka 2-4
  4. odpowiedz ustna 2-3
  5. aktywność na lekcji –1-3
  6. zadanie domowe – 1
  7. finał olimpiady lub konkursu przedmiotowego – 6
  8. inna forma sprawdzania wiedzy i umiejętności z wagą podaną przez nauczyciela
 3. Minimalna liczba ocen (nie mniej niż trzy) do uzyskania przez ucznia z ściśle określonych form oceniania, z możliwością uwzględnienia przydziału godzin.

  W półroczu uczeń powinien uzyskać:

  • poziom podstawowy minimum dwie oceny
  • poziom rozszerzony -minimum trzy oceny w tym jedną ocenę z przynajmniej jednego sprawdzianu i jedną ocenę przynajmniej z jednej kartkówki.
 4. Ocena z dowolnej formy może być wystawiona na podstawie wyników uzyskanych z systemu automatycznego sprawdzania rozwiązań. 
 5. Możliwość poprawienia oceny: termin, liczba poprawianych ocen negatywnych i/lub pozytywnych w półroczu.
  Jedna ocena w terminie uzgodnionym z nauczycielem. .
 6. Termin napisania sprawdzianu (i zapowiedzianej kartkówki) lub innych obowiązkowych form sprawdzania wiedzy, w przypadku:
  1. nieobecności jednodniowej - w terminie 1 tygodnia od dnia powrotu do szkoły,
  2. nieobecności usprawiedliwionej dłuższej niż 1 dzień (choroba, reprezentowanie szkoły, wymiana i in. ) - w terminie 2 tygodni od dnia powrotu ucznia do szkoły;
  3. nieobecności nieusprawiedliwionej - w terminie wyznaczonym przez nauczyciela
 7. Po terminie określonym w punkcie 5a i 5b, jeśli uczeń nie napisze sprawdzianu, pracy klasowej i zapowiedzianej kartkówki, otrzymuje ocenę niedostateczną.
 8. Zgłaszanie nieprzygotowań.
  W półroczu uczeń ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie, co zostanie odnotowane w dzienniku elektronicznym w kolumnie „nieprzygotowanie”.

 

Następna strona >>