Original

Wewnątrzszkolny program doradztwa zawodowego


Art. 1. Zespół Wewnątrzszkolnego Programu Doradztwa Zawodowego w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Poznaniu tworzą:

 1. pedagog szkolny, doradca zawodowy - koordynator
 2. psycholog szkolny
 3. nauczyciel podstaw przedsiębiorczości
 4. nauczyciel informatyki
 5. nauczyciel bibliotekarz

Art. 2. W programie doradztwa zawodowego współuczestniczą:

 1. wychowawcy klas
 2. nauczyciele przedmiotów
 3. przedstawiciele Rady Rodziców
 4. przedstawiciele instytucji zewnętrznych zajmujących się doradztwem

Art. 3. Charakterystyka placówki

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to jedna z wiodących szkół matematyczno-przyrodniczych. Na każdym poziomie jest siedem klas. W każdej klasie uczy się około 30 uczniów. Uczniowie naszej szkoły to młodzież bardzo ambitna i zdolna. Aby dostać się do „Ósemki” musieli osiągnąć bardzo dobre wyniki na egzaminie gimnazjalnym oraz na świadectwie ukończenia gimnazjum. Nauka i wiedza dla uczniów VIII Liceum zajmuje znaczące miejsce w życiu. Rodzice wobec swoich dzieci są wymagający, czasami zbyt wymagający. Odnosimy wrażenie, że zbyt dużą wagę niektórzy rodzice przywiązują do osiągania jak najlepszych wyników przez dzieci z wszystkich przedmiotów, a mniej skupiają się na tym, aby pomóc dziecku w odkryciu własnych talentów i możliwości i ich rozwijania. Do wyboru kierunku studiów uczniowie podchodzą poważnie, poszukując pomocy, wsparcia w podjęciu decyzji u szkolnego pedagoga i psychologa. Monitoring losów absolwentów wskazuje, że każdego roku około 98% naszych uczniów dostaje się na studia w kraju i za granicą.
Wiedza młodzieży na temat doradztwa zawodowego jest wybiórcza, stąd dostrzegamy potrzebę wprowadzenia stałych, cyklicznych zajęć i spotkań podejmujących tematykę z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli.

Art. 4. Diagnoza

Realizacja zadań ujętych w Wewnątrzszkolnym Systemie Doradztwa Zawodowego poprzedzona zostanie diagnozą stanu wyjściowego wiedzy i zapotrzebowania uczniów, rodziców i nauczycieli na informacje i pomoc w planowaniu dalszego kształcenia oraz kariery zawodowej.

Art. 5. Cele ogólne:

 1. Pomaganie uczniom w trafnym wyborze zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz w określaniu własnych predyspozycji.
 2. Dostarczanie uczniom niezbędnych informacji do podjęcia trafnych wyborów zawodowych i określenia dalszej drogi kształcenia.
 3. Przygotowanie rodziców do efektywnego i twórczego wspierania młodzieży w podejmowaniu przez nich decyzji zawodowych i dalszego kształcenia.
 4. Pomaganie nauczycielom w realizacji działań w obrębie ich przedmiotu, mających na celu rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.
 5. Organizowanie spotkań z przedstawicielami uczelni wyższych.

Art. 6. Cele szczegółowe:

 1. I rok nauki
  1. uczeń rozwija wiedzę o sobie samym.
  2. uczeń potrafi dokonać samooceny.
  3. uczeń potrafi zdiagnozować swoje zapotrzebowanie na informacje edukacyjne i zawodowe.
  4. rodzice podejmują inicjatywę podniesienia umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi.
  5. rodzice potrafią określić swoje zapotrzebowanie na informacje edukacyjne i zawodowe.
  6. nauczyciele znają źródła informacji możliwych do wykorzystania w swoim przedmiocie z zakresu samopoznania uczniów.
 2. II rok nauki
  1. uczeń rozwija dociekliwość poznawczą w zakresie znajomości grup zawodowych i specjalności. Poznaje zawody i miejsca pracy.
  2. uczeń podejmuje inicjatywę poznania realiów rynku pracy.
  3. uczeń potrafi zinterpretować w stosunku do siebie zdobyte informacje o rynku pracy.
  4. uczeń zna sposoby radzenia sobie ze zmianami, rozwija umiejętności pozwalające na adaptację do zmieniających się warunków.
  5. uczeń potrafi podejmować decyzję i zna konsekwencję własnych wyborów.
  6. uczeń działa w zakresie poszukiwania indywidualnego rozwiązania edukacyjnego i zawodowego.
  7. uczeń opracowuje indywidualny plan działania.
  8. rodzice podejmują inicjatywę zdobycia informacji o zawodach i karierach adekwatnych dla swoich dzieci oraz wspólnego zaplanowania dalszej edukacji.
  9. rodzice, uczniowie i nauczyciele znają instytucje wspierające młodzież w podejmowaniu decyzji zawodowych.
  10. nauczyciele podejmują działania w obrębie swojego przedmiotu z zakresu doradztwa zawodowego.
 3. III rok nauki
  1. uczeń podejmuje realizację zadań określonych w indywidualnym planie działania.
  2. nauczyciele tworzą warunki sprzyjające wymianie informacji zawodowych między uczniami.
  3. rodzice podejmują działania wspierające dzieci w realizacji indywidualnego planu działania.
  4. nauczyciele wspierają ucznia w pozyskiwaniu w konkretnych informacji dotyczących rekrutacji na wybrane uczelnie.
  5. nauczyciele wspierają w odnalezieniu alternatywnych rozwiązań w wyborze kierunków studiów.
  6. nauczyciele monitorują zawodowy rozwój absolwentów.

Art. 7. Ewaluacja

 • Prowadzona na trzech poziomach: rodzice, uczniowie, nauczyciele.
 • Dotyczy osiągnięcia realizacji celów po każdym roku nauki.
Poziom działań Opis zadań Treści i sposób realizacji Czas przeznaczony na realizację Termin realizacji Osoby odpowiedzialne Beneficjenci
E
K
S
P
L
O
R
A
C
J
A
poznawanie przez ucznia własnych predyspozycji i zainteresowań testy, warsztaty, konsultacje indywidualne w zależności od potrzeb I rok nauki doradca zawodowy, pedagog
psycholog
uczniowie klas pierwszych liceum
rozbudzanie świadomości konieczności planowania własnego rozwoju i kariery zawodowej warsztaty, dyskusje, spotkania, rozmowy indywidualne w zależności od potrzeb I rok nauki doradca zawodowy, pedagog
psycholog
uczniowie klas pierwszych liceum
K
R
Y
S
T
A
L
I
Z
A
C
J
A
poznawanie grup zawodowych, specjalności i uświadamianie potrzeby gotowości do mobilności zawodowej korzystanie z baz danych o zawodach, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, „Dzień Przedsiębiorczości” w zależności od potrzeb III rok nauki doradca zawodowy, wychowawca klasy, nauczyciel przedsiębiorczości uczniowie klas trzecich
poznawanie potrzeb rynku pracy i transformacja zdobytych informacji do własnych predyspozycji i zainteresowań - współpraca z Urzędami Pracy, udział w Targach Pracy, Internet korzystanie z Panoramy Firm, ogłoszenia prasowe itp.
- konsultacje indywidualne
4 godziny wciągu roku szkolnego w zależności od indywidualnych potrzeb III rok nauki doradca zawodowy  nauczyciel przedsiębiorczości, nauczyciel informatyki uczniowie klas trzecich
kształtowanie umiejętności procesu podejmowania decyzji - warsztaty, dyskusje, konsultacje indywidualne w zależności od potrzeb II rok nauki doradca zawodowy, psycholog, pedagog uczniowie i rodzice klas drugich
działania nauczycieli na rzecz doradztwa zawodowego i przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej lub edukacji - praca w klasie i grupach w ramach prowadzonych lekcji przedmiotowych - w zależności od specyfiki przedmiotu II rok nauki przewodniczący zespołów przedmiotowych
doradca zawodowy
uczniowie klas drugich
S
P
E
C
Y
F
I
K
A
C
J
A
uczniowie wraz z rodzicami wybierają swoje rozwiązanie i opracowują indywidualny plan działania - warsztaty, doradztwo indywidualne, praca indywidualna w zależności od potrzeb II półrocze II roku nauki wychowawca klasy, doradca zawodowy -uczniowie klas drugich
- rodzice
przygotowanie dla uczniów i rodziców wykazu instytucji
wspierających działania doradcze
- broszura, ulotki, tablica ogłoszeń - przekazanie przez nauczycieli wychowawców podczas spotkania z rodzicami w II semestrze drugiej klasy II rok nauki doradca zawodowy - rodzice
R
E
A
L
I
Z
A
C
J
A
uczniowie realizują działania zawarte w indywidualnym planie - praca indywidualna - w zależności od indywidualnych potrzeb III rok nauki doradca zawodowy, pedagog, psycholog - uczniowie klas trzecich
uczniowie zawiązują współprace z zewnętrznymi instytucjami wspierającymi - Targi Edukacyjne Szkół Wyższych
- spotkania w ramach lekcji wychowawczych
-na lekcjach wychowawczych III rok nauki wychowawcy - uczniowie klas trzecich
rodzice wspierają swoje dzieci w realizacji indywidualnych wyborów - indywidualne konsultacja, współpraca z instytucjami wspierającymi - w domach rodzinnych III rok nauki rodzice - uczniowie klas trzecich i ich rodzice
nauczyciele i wychowawcy stwarzają warunki sprzyjające wymianie informacji między uczniami i monitorują losy absolwentów - dyskusje prezentacje
- sporządzają wykaz
- w ramach swoich przedmiotów III rok nauki wychowawcy - uczniowie klas trzecich