Original

Program profilaktyki


Program profilaktyki

 

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Odpowiedzialni Wskaźnik sukcesu Sposób ewaluacji
PROFI
LAKTY
KA

ZDRO
WOTNA,

SZCZE
GÓLNIE

UZA
LEŻ
NIENIA
1.Spotkanie z przedstawicielami Policji/Straży Miejskiej (profilaktyka uzależnień, zagrożenia w najbliższym środowisku, odpowiedzialność prawna osób niepełnoletnich) październik/ listopad pedagog i psycholog szkolny, nauczyciel EDB, wychowawcy klas I udział w spotkaniu co najmniej 80% uczniów klas I lista obecności, zapisy w dziennikach lekcyjnych
2. Spotkanie z przedstawicielami Policji/Straży Miejskiej (odpowiedzialność prawna osób pełnoletnich) [1] październik/ listopad kwiecień/ marzec pedagog i psycholog szkolny, wychowawcy klas II i III udział w spotkaniu co najmniej 80% uczniów klas II i III lista obecności, zapisy w dziennikach lekcyjnych
3. Lekcje wychowawcze w klasach I, II i III (w formie wykładów, prelekcji, warsztatów, projektów, konkursów wiedzy, inscenizacji) nt. zagrożeń w najbliższym środowisku przez cały rok szkolny, według programu wychowawcze-go oraz diagnozy potrzeb wychowawcy klas I, II i III wzrost wiedzy uczniów o szkodliwości zażywania narkoty-ów oraz innych zagrożeniach w najbliższym środowisku lista obecności, zapisy w dziennikach lekcyjnych
4. Działania podejmowane przez Szkolną Radę Uczniowską w ramach rywalizacji międzyklasowej (Liga Klas) cały rok Szkolna Rada Uczniowska udział wszystkich oddziałów klasowych wyniki Ligi Klas
5. Zajęcia warsztatowe w ramach programu ogólnopolskiego „Szkoła wolna od narkotyków” cały rok szkolny klasy I, II i III [2] udział w spotkaniu co najmniej 80% uczniów klas II lista obecności, zapisy w dziennikach lekcyjnych
6. Przekazanie uczniom i ich rodzicom broszur i ulotek na temat narkomanii. cały rok szkolny – według potrzeb pedagog, psycholog szkolny, wychowawcy klas I, II i III ilość rozdanych broszurek i ulotek, wzrost wiedzy uczniów i ich rodziców nt. szkodliwości zażywania narkoty- ków zebrane przez wychowawców klas opinie zainteresowanych uczniów, nauczycieli, rodziców
7. Udzielanie doraźnej pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem od narkotyków cały rok szkolny pedagog szkolny, psycholog, pielęgniarka, wychowawcy ilość udzielonych porad i konsultacji, ilość uczniów, którzy skorzystają z oferowanej pomocy, stopień zadowolenia uczniów i rodziców z udzielonej pomocy zapisy i notatki w dziennikach pedagogów i pielęgniarki szkolnej, protokoły rozmów
8. Ogólnoszkolne konkursy o tematyce antyuzależnieniowej: •wystawa fotograficzna • prezentacja multimedialna •miniatura filmowa •wystawa prac plastycznych, postery • utwory literackie • prace publicystyczne (reportaż, felieton, esej, itp.) cały rok szkolny biblioteka liczny udział młodzieży w konkursach ogólnoszkolna wystawa prac konkursowych, wyniki konkursów
9. Zapewnienie uczniom alternatywnych sposobów spędzenia wolnego czasu • Koło Proscenium • Klub Europejski • Klub Ekologiczny • gazetka szkolna „Ośmiornica” • Klub „Ośmiu” • przedmiotowe koła zainteresowań • zajęcia sportowo-rekreacyjne • Salonik Artystyczny cały rok szkolny wicedyrektor ds. dydaktycznych i wychowawczychnauczyciele -opiekunowie kół i klubów systematyczne spotkania z młodzieżą, objęcie alternatywnymi formami spędzenia wolnego czasu co najmniej 20% młodzieży sprawozdania z działalności kół, prezentacja dorobku: przedstawienia, wystawy prac plastycznych i fotograficznych, kolejne numery gazetek, zapisy w dziennikach zajęć pozalekcyjnych
10. Indywidualne spotkania i rozmowy z uczniami oraz rodzicami cały rok szkolny pedagog i psycholog szkolny ilość przeprowadzonych rozmów i ich skuteczność zapisy w dziennikach pedagoga i psychologa szkolnego, protokoły rozmów
11. Kierowanie zainteresowanych uczniów (za zgodą i w porozumieniu z rodzicami) do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i innych instytucji pomocy profilaktycznej i terapii cały rok szkolny pedagog szkolny i psycholog, wychowawcy objęcie profesjonalną pomocą wszystkich potrzebujących i oczekujących takiej pomocy listy skierowanych uczniów, zapisy w dziennikach pedagoga i psychologa szkolnego
12. Przekazanie uczniom rzetelnej wiedzy na temat szkodliwości palenia, picia alkoholu i ich skutków cały rok szkolny nauczyciele, wychowawcy klas realizacja zagadnień na lekcjach wych. oraz innych lekcjach, szczególnie biologii, chemii, wych. fiz., edb zapisy w dziennikach lekcyjnych
13. Pogadanki z uczniami palącymi o szkodliwości palenia cały rok szkolny pielęgniarka szkolna przekonanie uczniów palących do zerwania z nałogiem zapisy w dzienniku, ilość uczniów uczestniczących w pogadankach
14. Udostępnienie młodzieży kontaktu ze specjalistycznymi poradniami (adresy, telefony, umawianie na wizyty) według zapotrzebowa- nia pedagog i psycholog szkolny oraz wicedyrektor ds. wychowawczych ilość uczniów korzystających z pomocy informacje zwrotne z poradni
15. Pokaz filmów edukacyjnych cały rok szkolny wychowawcy klas, psycholog i pedagog szkolny udział w spotkaniu co najmniej 80% uczniów zapisy w dziennikach lekcyjnych, lista obecności

PROFI
LAKTY
KA

CHO
RÓB

PSY
CHI
CZN
YCH

1. Uczestnictwo uczniów w wielkopolskich oraz ogólnopolskich programach dot. promocji zdrowia psychicznego cały rok szkolny – według harmonogramu realizowanych programów pedagog i psycholog szkolny, wychowawcy udział w spotkaniu co najmniej 80% uczniów lista obecności, opinie młodzieży, zapisy w dziennikach
2. Realizacja programów edukacyjnych: • prelekcje, pogadanki, warsztaty • pokaz filmów edukacyjnych • informowanie o przyczynach chorób • przekazywanie ulotek, broszur, biuletynów • przekazanie dostępnych miejsc pomocy cały rok szkolny, według programu wychowawcze-go oraz diagnozy potrzeb wychowawcy klas, pielęgniarka szkolna, pedagog i psycholog szkolny, nauczyciele z poszczególnych przedmiotów, w szczególności biologii udział w spotkaniu co najmniej 80% uczniów klas, w których jest realizowany projekt, udział co najmniej jednej klasy z każdego poziomu zapisy w dziennikach lekcyjnych, lista obecności, informacje o realizowanym projekcie na stronie internetowej szkoły
3. Indywidualne spotkania i rozmowy z uczniami i rodzicami dot. chorób psychicznych oraz ewentualne skierowanie do specjalisty (np. psychiatra, psychoterapeuta) cały rok szkolny pedagog i psycholog szkolny ilość przeprowadzonych rozmów i ich skuteczność zapisy w dziennikach pedagoga i psychologa szkolnego, protokoły rozmów
4. Kierowanie potrzebujących pomocy uczniów (za zgodą i w porozumieniu z rodzicami) do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i innych instytucji pomocy i terapii cały rok szkolny pedagog szkolny i psycholog, wychowawcy objęcie profesjonalną pomocą wszystkich potrzebujących i oczekujących takiej pomocy listy skierowanych uczniów, zapisy w dziennikach pedagoga i psychologa szkolnego
PROFI
LAKTY
KA

WAD

POSTA
WY
1. Promocja aktywności ruchowej, m. in.: • gimnastyka, • zajęcia sportowo - rekreacyjne • piłka nożna • piłka ręczna •fitness, • nordic walking • siatkówka • koszykówka • lekkoatletyka • gry i zabawy rekreacyjne • formy taneczno -ruchowe cały rok szkolny nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy klas tendencje wzrostowe liczby uczniów biorących udział w wymienionych formach zapisy w dziennikach lekcyjnych
2. Organizacja Szkolnego Dnia Sportu w ostatnim tyg. zajęć dydaktycznych nauczyciele wychowania fizycznego, klasa i jej wychowawca – organizator dnia sportu udział 90% uczniów w proponowanych konkurencjach sportowych listy startowe wszystkich konkurencji, sprawozdanie nauczycieli wych. fiz.
3. Organizacja szkolnych zawodów międzyklasowych piłki nożnej chłopców cały rok szkolny nauczyciele wychowania fizycznego udział 90% uczniów w proponowanych konkurencjach sportowych zapisy w dziennikach lekcyjnych, wyniki zorganizowanych zawodów
4. Organizacja szkolnych zawodów międzyklasowych siatkówki dziewcząt i chłopców II semestr nauczyciele wychowania fizycznego udział 90% uczniów w proponowanych konkurencjach sportowych zapisy w dziennikach lekcyjnych, wyniki zorganizowanych zawodów
PROMO
CJA

ZDRO
WIA
1. Lekcje wychowawcze w klasach I, II i III (w formie wykładów, prelekcji, warsztatów, projektów, konkursów wiedzy, inscenizacji) nt. mobbingu, radzenia sobie ze stresem, komunikacji interpersonalnej, z zakresu kobiecości i męskości, rozwiązywania konfliktów, niskiej samooceny itp. przez cały rok szkolny, według programu wychowawcze-go oraz diagnozy potrzeb wychowawcy klas I, II i III, psycholog i pedagog szkolny przeprowadzenie zajęć dot. wybranej tematyki, wzrost wiedzy uczniów z określonego obszaru oraz zdobycie nowych umiejętności, tendencje spadkowe liczby uczniów przeżywających trudności w określonym obszarze lista obecności, zapisy w dziennikach lekcyjnych
2. Uczestnictwo uczniów w wielkopolskich oraz ogólnopolskich programach dot. profilaktyki chorób nowotworowych cały rok szkolny – według harmonogramu realizowanych programów pedagog i psycholog szkolny, wychowawcy udział w spotkaniu co najmniej 80% uczniów lista obecności, opinie młodzieży, zapisy w dziennikach
3. Przeprowadzenie warsztatów przez nauczycieli, psychologa, pedagoga lub specjalistę z określonego obszaru cały rok szkolny – według zapotrzebowa- nia uczniów oraz diagnozy potrzeb wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog szkolny lub zaproszony specjalista wzrost wiedzy uczniów z określonego obszaru oraz zdobycie nowych umiejętności, tendencje spadkowe liczby uczniów przeżywających trudności w określonym obszarze lista obecności, zapisy w dziennikach lekcyjnych
4. Indywidualne spotkania i rozmowy z uczniami potrzebującymi pomocy cały rok szkolny pedagog szkolny, psycholog, pielęgniarka, wychowawcy, dyrekcja tendencje wzrostowe ilości osób korzystających z udzielonej im pomocy zapisy w dziennikach pedagoga szkolnego, sprawozdanie pedagoga szkolnego
5. Kierowanie zainteresowanych uczniów (za zgodą i w porozumieniu z rodzicami) do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub innej instytucji wspierającej cały rok szkolny pedagog , psycholog szkolny stopień zadowolenia uczniów i ich rodziców z pomocy udzielonej im przez specjalistów opinie zainteresowanych
UDZIE
LANIE

PIERW
SZEJ

POMO
CY
1. Zajęcia warsztatowe z młodzieżą klas I „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach” I semestr nauczyciel edb, pielęgniarka zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć we wszystkich klasach I, wzrost wiedzy uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach harmonogram warsztatów, opinie uczniów, zapisy w dziennikach lekcyjnych
2. Zajęcia w ramach edb cały rok szkolny nauczyciel edb wzrost wiedzy uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach opinie uczniów, zapisy w dziennikach lekcyjnych
3. Zajęcia w ramach edb z zakresu bezpieczeństwa na drodze cały rok szkolny nauczyciel edb wzrost wiedzy uczniów z zakresu bezpieczeństwa na drodze opinie uczniów, zapisy w dziennikach lekcyjnych

PRZE
CIWDZIA
ŁANIE

PRZEMO
CY:
FIZYCZ
NEJ,

PSYCHI
CZNEJ,

SEKSU
ALNEJ

I

CYBER
PRZE
MOCY

1. Warsztaty dot. zagadnienia przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej, we współpracy z odpowiednimi organizacjami według diagnozy potrzeb pedagog szkolny i psycholog, wychowawcy wzrost wiedzy z omawianych zagadnień opinie młodzieży, zapisy w dziennikach lekcyjnych, lista obecności
2. Uczestnictwo w ogólnopolskich programach przeciwdziałających stosowaniu przemocy: fizycznej, psychicznej, seksualnej oraz cyberprzemocy cały rok szkolny, według dostępnych projektów wychowawcy klas, pielęgniarka szkolna, pedagog i psycholog szkolny, nauczyciele poszczególnych przedmiotów, w szczególności biologii udział w spotkaniu co najmniej 80% uczniów klas, w których jest realizowany projekt, udział co najmniej I klasy z określonego poziomu zapisy w dziennikach lekcyjnych, lista obecności, informacje o realizowanym projekcie na stronie internetowej szkoły
3. Lekcje wychowawcze w klasach I, II i III (w formie wykładów, prelekcji, warsztatów, projektów, konkursów wiedzy, inscenizacji) nt. rodzajów przemocy, źródeł przemocy, sposobów zapobiegania oraz szukania pomocy cały rok szkolny, według programu wychowawcze-go oraz diagnozy potrzeb wychowawcy klas I, II i III przeprowadzenie zajęć dot. wybranej tematyki, wzrost wiedzy uczniów dot. przemocy lista obecności, zapisy w dziennikach lekcyjnych
4. Indywidualne spotkania i rozmowy z uczniami i rodzicami dot. przemocy stosowanej przez uczniów, ich bliskich lub w najbliższym środowisku oraz ewentualne skierowanie do specjalisty (np. policja, pracownik socjalny, prawnik, psychiatra, psychoterapeuta itp.) cały rok szkolny pedagog i psycholog szkolny, wychowawca ilość przeprowadzonych rozmów i ich skuteczność zapisy w dziennikach pedagoga i psychologa szkolnego, protokoły rozmów
5. Kierowanie potrzebujących pomocy uczniów (za zgodą i w porozumieniu z rodzicami) lub też ich rodzin do instytucji wspierających rodziny cały rok szkolny pedagog szkolny i psycholog, wychowawcy objęcie profesjonalną pomocą wszystkich potrzebujących i oczekujących takiej pomocy listy skierowanych uczniów, zapisy w dziennikach pedagoga i psychologa szkolnego
6. Kontaktowanie z instytucjami specjalizującymi się w zakresie pomocy rodzinie lub zgłaszanie podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie cały rok szkolny pedagog szkolny i psycholog, wychowawcy objęcie profesjonalną pomocą wszystkich potrzebujących takiej pomocy listy skierowanych uczniów, zapisy w dziennikach pedagoga i psychologa szkolnego

PRZE
CIWDZIA
ŁANIE

ZAGRO
ŻENIOM

SEKTA
MI

1. Pokaz filmów edukacyjnych dot. tematyki zagrożeniami sektami cały rok szkolny, według programu wychowawcze-go oraz diagnozy potrzeb wychowawcy klas I, II i III przeprowadzenie zajęć dot. wybranej tematyki, wzrost wiedzy uczniów dot. zagrożeń sektami lista obecności, zapisy w dziennikach lekcyjnych
2. Indywidualne spotkania i rozmowy z uczniami i rodzicami dot. zagrożeń sektami oraz ewentualne skierowanie do specjalistów (np. policja, pracownik socjalny, prawnik, psychiatra, psychoterapeuta itp.) cały rok szkolny pedagog i psycholog szkolny ilość przeprowadzonych rozmów i ich skuteczność zapisy w dziennikach pedagoga i psychologa szkolnego, protokoły rozmów

SZKO
LENIE

NAUCZY
CIELI

W
 

RÓŻ
NYCH

FORMA
CH
W
CELU
PRO
PAGO
WANIA

PROFI
LAKTYKI
ZDRO
WOT
NEJ

1. Warsztaty, wykłady lub szkolenia z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz promocji zdrowia dla grona pedagogicznego według potrzeb dyrekcja oraz wszyscy nauczyciele zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów na wybrany temat lista obecności z rady szkoleniowej
2. Wykorzystywanie literatury fachowej cały rok wszyscy nauczy-ciele uzyskanie potrzebnych informacji umożliwiających udzielenie wsparcia uczniom lub ich rodzinom sprawozdanie bibliotekarza
3. Konsultacje z specjalistycznymi instytucjami wspierającymi uczniów lub ich rodziny według potrzeb wszyscy nauczyciele uzyskanie potrzebnych informacji umożliwiających udzielenie wsparcia uczniom lub ich rodzinom notatki z przeprowadzonych rozmów

[1] Spotkania mogą być zorganizowane na poziomie klas II (II semestr) lub na poziomie klas III (I lub II semestr)
[2] Spotkania są organizowane na poziomie klas II, natomiast na podstawie diagnozy potrzeb mogą być przeprowadzone również na poziomie klas I i III