Original

Program wychowawczy VIII LO


I
Model absolwenta

II
Program wychowawczy
- Założenia podstawowe
 - Cele
 - Metody i sposoby działania

III
Zadania pracowników szkoły i rodziców

IV
Sytuacje wymagające pomocyi interwencji wychowawczej

I. Model absolwenta VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Art.1. Absolwent w państwie i społeczeństwie:

 • rzetelny, prawy, tolerancyjny, świadomy swoich powinności wobec państwa i społeczeństwa;
 • szanujący tradycje narodowe, przywiązany do własnej ojczyzny, znający jej historię i orientujący się w teraźniejszości;
 • otwarty na świat i kulturę, wyznający i realizujący w życiu wartości humanistyczne;
 • świadomy zagrożeń cywilizacyjnych; przyjazny wobec środowiska naturalnego, szanujący przyrodę, aby zachować ją dla następnych pokoleń;
 • przygotowany do samorządności jako formy współżycia społecznego.

Art. 2. Absolwent w szkole wyższej i w pracy:

 • wyposażony w podstawową wiedzę oraz umiejętności pozwalające na skuteczne podjęcie dalszej edukacji oraz obowiązków zawodowych;
 • przygotowany do planowania, nadzorowania i oceny wyników własnego uczenia się;
 • zdolny do rozwiązywania zadań lub problemów w różnych sytuacjach, również tych wymagających postawy twórczej i innowacyjnej;
 • skuteczny w komunikowaniu się i współpracy z innymi, także przy zastosowaniu nowych środków multimedialnych.

Art. 3. Absolwent w środowisku i rodzinie:

 • związany z tradycją swojej szkoły, aktywny w pomnażaniu jej osiągnięć;
 • zdolny do motywowania się do pracy, samokontroli i samooceny;
 • wrażliwy na potrzeby innych, gotowy do niesienia im pomocy na miarę swoich możliwości;
 • odpowiedzialny za przyjęte przez siebie obowiązki wobec rodziny, środowiska zawodowego i społecznego.

II. Program wychowawczy

Art. 4. Założenia podstawowe:

 1. Społeczność szkolna – pracownicy i uczniowie - tworzą zespół jednoczący się dla osiągnięcia wyznaczonych celów.
 2. Działania wychowawcze szkoły są wsparciem działań wychowawczych rodziny, a rodzice uczniów współuczestniczą w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 3. Pracownicy szkoły są świadomi, że ich działania w stosunku do uczniów i współpracowników powinny być zgodne z przyjętymi zasadami wychowania.
 4. Uczniowie w sposób świadomy spełniają swoje obowiązki oraz korzystają z przysługujących im praw.
 5. Nauczyciele, pracownicy obsługi, rodzice i uczniowie przyjmują na sa.iebie współodpowiedzialność za szkołę i uczestniczą w rozwiązywaniu jej problemów; uczniowie szczególnie troskliwie rozwiązują problemy w środowisku rówieśniczym.
 6. Uczący i uczący się kierują się zasadami przyjaznego współżycia między ludźmi, efektywnej współpracy oraz tolerancji dla odmiennych od własnych przekonań.
 7. Proces wychowawczy przygotowuje uczniów do mądrego korzystania z praw przysługujących człowiekowi.
 8. Celem działań wychowawczych szkoły jest przygotowanie światłych obywateli, gotowych do respektowania zasad społecznych obowiązujących w życiu zawodowym i publicznym.

Art. 5. Cele wychowawcze:

 1. Wychowanie uczniów na ludzi:
  • o uczciwych i prawdomównych, gotowych prezentować swoje poglądy w taktowny sposób,
  • o rzetelnych, obowiązkowych, cechujących się dyscypliną wewnętrzną i poszanowaniem pracy,
  • o prawych, postępujących zgodnie z przyjętymi przez społeczeństwo zasadami,
  • o o wysokiej kulturze osobistej przejawiającej się w zachowaniu wobec innych, w stosownym i estetycznym wyglądzie, w poszanowaniu miejsc, w których przebywają.
 2. Wychowanie w poszanowaniu tradycji narodowej oraz tradycji „małej ojczyzny”, ze świadomością konieczności utrzymania i pielęgnowania dziedzictwa regionalnego i narodowego.
 3. Kształtowanie osobowości otwartych na świat i kulturę innych narodów i społeczeństw.
 4. Wychowanie uczniów w tolerancji i życzliwości wobec postaw i poglądów innych ludzi.
 5. Wychowanie uczniów wrażliwych na krzywdę innych (np. cierpiących, niepełnosprawnych, samotnych).
 6. Wychowanie uczniów do samodzielnej oceny informacji podawanych przez środki masowego przekazu, do ich wartościowania oraz krytycznej oceny patologicznych zjawisk społecznych.
 7. Kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych.

Art. 6. Metody i sposoby działania

 1. Lekcje wychowawcze - wspólne wypracowanie tematów lekcji wychowawczych na poszczególnych poziomach – w zakresie następujących obszarów tematycznych:
Klasa I
I półrocze
II półrocze
Obszary tematyczne
Integracja – pasje, zainteresowania, „ja” wśród innych
Stres – radzenie sobie z napięciem, wymaganiami
Tolerancja,  „Inność”
Techniki i metody uczenia się
Savoir vivre
Komunikacja interpersonalna
 
Relacje międzyludzkie
Profilaktyka:*
 • Straż Miejska, Policja – odpowiedzialność prawna przed ukończeniem 18. roku życia
 • Narkotyki, papierosy, alkohol i inne używki
 • „Pierwsza wizyta u ginekologa” / „Męskie sprawy”
 • Dopalacze
 • Zespół FAS/FAE (zaburzenia u dzieci spowodowane piciem alkoholu przez kobietę w czasie ciąży)
 • Agresja i przemoc
Klasa II
I półrocze
II półrocze
Obszary tematyczne
Stres – praca pod presją czasową, określenie priorytetów
Doradztwo – testy preferencji zawodowych
 
Metody i techniki uczenia się
 
Męskość - kobiecość
 
Doradztwo – testy preferencji zawodowych
Profilaktyka:*
 • Zaburzenia odżywiania
 • Problem z otyłością
 • Cyberprzemoc
 • Portale społecznościowe
 • Narkotyki
 • Dopalacze
Klasa III
I półrocze
II półrocze
Obszary tematyczne
Doradztwo – rynek pracy
Doradztwo – konsultacje indywidualne
Stres przedmaturalny
 
Savoir vivre
 
Profilaktyka:*
 • Straż Miejska, Policja – odpowiedzialność prawna po ukończeniu 18. roku życia
 • Mobbing
 1. Prelekcje dla rodziców i uczniów związane z założeniami systemu wychowawczego:
  1. problemy z uzależnieniami: alkoholizmem, nikotynizmem, narkomanią,
  2. problemy okresu dojrzewania,
  3. przemoc i agresja (organizatorami spotkań są: pedagog i psycholog szkolny oraz dyrekcja)
 2. Uroczystości i imprezy szkolne:
  1. uroczystości coroczne, związane z kalendarzem roku szkolnego i kalendarzem świąt:
   • 1 września – rozpoczęcie roku szkolnego według opracowanego scenariusza
   • 14 października – Dzień Edukacji Narodowej – forma realizacji według propozycji organizatorów
   • listopad/grudzień – Dzień Patrona – przedstawienie teatralne lub inna forma, np. widowisko słowno-muzyczne, konkurs recytatorski lub wiedzy o życiu i twórczości poety
   • ostatni dzień zajęć dydaktycznych przed przerwą świąteczną - spotkanie opłatkowe z okazji świąt Bożego Narodzenia (odbywa się na terenie szkoły)
   • zgodnie z harmonogramem MEN - pożegnanie absolwentów – według opracowanego scenariusza
   • zgodnie z harmonogramem MEN – zakończenie roku szkolnego – według opracowanego scenariusza
  2. uroczystości związane z wydarzeniami historycznymi:
   1. 11 listopada – Święto Niepodległości – według projektu organizatorów
   2. 27 grudnia – rocznica powstania wielkopolskiego – lekcje wychowawcze, wystawy, audycja radiowa
   3. 3 maja – rocznica Konstytucji 3 maja – według projektu organizatorów.
  3. imprezy:
   • wrzesień – pasowanie na ucznia VIII LO, wycieczka integracyjna dla klas pierwszych, „Chrzest pierwszaków”
   • początek stycznia – studniówka dla klas trzecich
   • początek lutego – połowinki klas drugich
   • czerwiec – Dzień Sportu – w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych, organizacja: nauczyciele wychowania fizycznego, Rada Rodziców, klasa druga (przy współudziale wszystkich nauczycieli),
  4. odpowiedzialność za organizację uroczystości i imprez:
   • klasy I – zakup dwóch choinek i ich wystrój (parter i aula), przygotowanie sal na pisemne egzaminy maturalne,
   • klasy II – organizacja wszystkich uroczystości oraz „Chrztu Pierwszaków”, połowinek i Dnia Sportu,
   • klasy III – organizacja studniówki,
   • Szkolna Rada Uczniowska – organizacja uroczystości wg planu pracy,
   • Rada Rodziców – udział w organizacji Dnia Edukacji Narodowej, studniówki.
 3. Wycieczki i wymiana z zagranicą:
  1. wycieczki klasowe z wychowawcą
   1. I klasa – I semestr – wycieczka integracyjna -1 dzień - 1,5 dnia
    • II semestr – wycieczka do Śmiełowa – 1 dzień (w terminie wycieczek klas II)
    • wycieczka integracyjna może być połączona z wycieczką do Śmiełowa
   2. II klasa – wycieczka rekreacyjna – maksymalnie 3 dni w jednym terminie
    •  wycieczki edukacyjne – dla klas I, II, III
  2. wycieczki przedmiotowe
   • planowanie w czasie trwania godzin lekcyjnych,
   • mogą być organizowane dwa razy w roku dla określonej klasy w uzgodnieniu z dyrekcją;
  3. wymiana zagraniczna
 4. Działalność pozalekcyjna. Celem działalności pozalekcyjnej jest ukształtowanie absolwenta VIII LO im. Adama Mickiewicza odpowiedzialnego za siebie i innych, wykazującego aktywność społeczną, przygotowanego do uczestnictwa w kulturze, zdolnego do samodzielnego myślenia i kształcenia się. Powyższe cele powinny być realizowane poprzez:
  1. działalność kół zainteresowań i klubów umożliwiających rozwijanie i pogłębianie zainteresowań młodzieży w zakresie różnych dziedzin nauki, kultury i polityki,
  2. spotkania z ciekawymi ludźmi w celu poszerzenia zainteresowań młodzieży i kształtowania jej światopoglądu:
   • spotkania związane z tradycją i historią VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza,
   • spotkania z przedstawicielami świata kultury i polityki,
   • spotkania z przedstawicielami świata nauki,
  3. uczestnictwo w życiu kulturalnym Poznania:
   • Proscenium – rozwijanie zainteresowań teatralnych, kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz wzbogacanie osobowości poprzez udział w spektaklach teatralnych i poznawanie pracy teatru,
   • Prosinfonika – rozwijanie zainteresowań muzycznych, kształtowanie umiejętności odbioru poprzez poznawanie repertuaru muzyki poważnej,
   • kino – udział młodzieży w zajęciach Dyskusyjnego Klubu Filmowego oraz w projekcji ciekawych filmów,
   • muzea i wystawy – poznawanie dorobku kultury,
   • Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie,
   • udział w okazjonalnych wystawach,
  4. sesje naukowe związane z planem dydaktycznym i wychowawczym szkoły.
 5. Sportowe życie szkoły:
  1. udział reprezentacji VIII LO w rozgrywkach międzyszkolnych,
  2. Szkolne Igrzyska Sportowe,
  3. praca w ramach SKS-u z uczniem słabym, chcącym podnieść swą sprawność fizyczną,
  4. przygotowanie maturzystów do egzaminów sprawnościowych na uczelnie sportowe.
 6. Samorządność uczniowska:
  1. Szkolna Rada Uczniowska:
   • do SzRU należą wszyscy uczniowie VIIILO
   • w skład Zarządu SzRU wchodzą: przewodniczący oraz przedstawiciele poszczególnych poziomów klas; opiekunem SzRU z ramienia dyrekcji jest wicedyrektor do spraw wychowawczych, z ramienia Rady Pedagogicznej samorządem opiekuje się wybrany nauczyciel
   • SzRU współpracuje ze wszystkimi organizacjami działającymi na terenie liceum.
   • zadania:
    • organizowanie życia szkolnego, prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej,
    • udział dwóch przedstawicieli uczniów - reprezentantów młodzieży – w Radzie Szkoły i Komisji Stypendialnej,
    • udział przewodniczącego i członków SzRU w posiedzeniach plenarnych Rady Pedagogicznej, poświęconych analizie wyników nauczania,
    • zgłaszanie projektów zmian w Statucie,
    • udzielanie pomocy uczniom mającym problemy z nauką.
 7. Współpraca z rodzicami:
  1. rozwijanie samorządności rodziców poprzez działania w Radzie Rodziców, zgodnie ze Statutem,
  2. systematyczny wzajemny kontakt rodziców i nauczycieli:
   • wywiadówki i „półwywiadówki”,
   • spotkania indywidualne – cotygodniowe godziny przyjęć,
  3. włączanie rodziców w organizację życia szkolnego i pozaszkolnego:
   • wykorzystywanie umiejętności i doświadczenia rodziców w realizacji imprez i wycieczek,
   • wykorzystywanie wiedzy rodziców i ich kontaktów w realizacji lekcji wychowawczych,
   • pomoc rodziców w organizowaniu kontaktów młodzieży i nauczycieli z wyższymi uczelniami,
  4. wzajemna wymiana wiedzy i doświadczeń związanych z wychowaniem:
   • pomoc rodziców przygotowanych do tego zawodowo młodzieży, wychowawcom i innym rodzicom,
   • wykłady dla rodziców w terminach wywiadówek organizowane przez pedagoga lub psychologa szkolnego,
  5. zorganizowanie dla rodziców warsztatów pedagogicznych prowadzonych przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i przez specjalistów innych placówek zajmujących się wychowaniem.
 8. Wychowanie prozdrowotne i współpraca ze służbą zdrowia:
  1. opieka zdrowotna nad młodzieżą szkoły realizowana przez działalność gabinetu pielęgniarskiego,
  2. realizacja programu dotyczącego oświaty zdrowotnej przez nauczycieli w zakresie przyjętych przez nich obowiązków:
   • kształtowanie umiejętności racjonalnego odżywiania i uświadomienie jego wpływu na zdrowie,
   • wykorzystanie czasu wolnego od zajęć lekcyjnych na rekreację i sport (organizowanie wycieczek klasowych, rajdów turystycznych itp.),
   • wprowadzenie programów profilaktycznych
   • wykazywanie wpływu środowiska naturalnego na zdrowie człowieka oraz zapobieganie jego degradacji poprzez udział w akcjach „Sprzątanie świata”,
   • rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, przyjmowania postawy asertywnej,
  3. działalność szkolnego koła PCK:
   • stała współpraca z zarządem wojewódzkim PCK.

III. Zadania nauczycieli, wychowawców, innych pracowników i rodziców

Art.7. Zadania nauczycieli związane z procesem dydaktycznym:

 1. rzetelne przygotowanie i przeprowadzenie każdej lekcji,
 2. doskonalenie merytoryczne – poszerzanie wiedzy, wzbogacanie warsztatu pracy,
 3. punktualne rozpoczynanie i kończenie każdej lekcji,
 4. zapoznanie uczniów z WSO na pierwszych lekcjach w roku szkolnym,
 5. systematyczne ocenianie uczniów,
 6. rozwijanie zainteresowań uczniów i dbanie o ich wszechstronny rozwój,
 7. dodatkowa praca z uczniem zdolnym oraz uczniem wymagającym pomocy i opieki,
 8. przestrzeganie Statutu Szkoły,
 9. prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji pracy.

Art. 8. Zadania wychowawcze nauczycieli:

 1. podejmowanie działań wychowawczych w każdej sytuacji szkolnej (lekcja, przerwa, wycieczka itp.),
 2. podejmowanie dyskusji w sprawach interesujących uczniów (np. kulturalnych, światopoglądowych, etycznych i politycznych),
 3. poszanowanie godności osobistej uczniów i kształtowanie u nich takiej samej postawy wobec innych,
 4. opracowanie planu wychowawczego przez nauczyciela wychowawcę wspólnie z wychowankami,
 5. otaczanie indywidualną opieką każdego z uczniów i tworzenie przyjaznej atmosfery w klasie,
 6. czuwanie nad postępami w nauce i frekwencją uczniów,
 7. utrzymywanie ścisłych kontaktów z nauczycielami uczącymi w klasie, z rodzicami uczniów oraz pedagogiem i psychologiem szkolnym,
 8. udział wychowawcy we wszystkich działaniach ważnych dla życia klasy.

Art. 9. Zadania rodziców:

 1. uczestniczenie w zebraniach klasowych i ogólnoszkolnych,
 2. stały kontakt ze szkołą w wymagających tego sytuacjach,
 3. współpraca rodziców w organizowaniu życia pozalekcyjnego klasy i szkoły,
 4. pomoc (w miarę możliwości) w przedsięwzięciach gospodarczych szkoły.

Art. 10. Zadania służby zdrowia:

 1. troska o stan zdrowia i higienę uczniów,
 2. informowanie wychowawcy o zauważonych problemach zdrowotnych uczniów,
 3. dbałość o gabinet, jego wyposażenie oraz prowadzenie dokumentacji.

IV. Sytuacje wymagające pomocy i interwencji wychowawczej

Art. 11. Sytuacje wynikające z problemów pozaszkolnych:

 1. rodzinna (np. rodzina patologiczna, ciężka choroba członka rodziny, sytuacja rozwodowa rodziców),
 2. konflikt ucznia z rodzicami,
 3. przynależność do grup środowiskowych o oddziaływaniu negatywnym,
 4. inne.

Art. 12. Sytuacje wynikające z problemów szkolnych:

 1. konflikt ucznia z nauczycielem,
 2. konflikt klasy z nauczycielem,
 3. konflikt ucznia z rówieśnikami (z klasą),
 4. inne.

Art. 13. Sytuacje wynikające z indywidualnych trudności ucznia.

Art. 14. Sytuacje wynikające z niewłaściwego zachowania ucznia:

 1. nieuzasadnione opuszczanie zajęć szkolnych, częste spóźnianie się na zajęcia,
 2. dewastowanie i marnotrawstwo dóbr materialnych,
 3. nieodpowiedni strój i wygląd,
 4. stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej,
 5. unikanie odpowiedzialności za popełnione czyny poprzez obarczanie winą innych,
 6. palenie papierosów, picie alkoholu oraz stosowanie i rozprowadzanie środków odurzających,
 7. kłamstwo, fałszerstwo, kradzież,
 8. wulgarny sposób bycia,
 9. obojętność wobec czynionego zła,
 10. czyny podlegające kodeksowi karnemu,
 11. zachowanie narażające szkołę na utratę dobrego imienia i wizerunku. 

Art.15. Formy interwencji i pomocy:

 1. rozmowa wychowawcza nauczyciela z uczniem,
 2. rozmowa pedagoga lub psychologa szkolnego z uczniem,
 3. rozmowa wychowawcy, nauczyciela, psychologa lub pedagoga szkolnego z rodzicami:
  1. telefoniczna,
  2. z wezwaniem do szkoły,
  3. w obecności dyrekcji,
 4. skierowanie ucznia na rozmowę wychowawczą z dyrektorem,
 5. w ostateczności rozmowa ucznia z Radą Pedagogiczną,
 6. obniżenie oceny sprawowania:
  1. o jeden stopień,
  2. o więcej niż jeden stopień,
 7. wpisanie nagany do akt,
 8. zawieszenie w prawach ucznia z warunkiem zaliczenia materiału ze wszystkich przedmiotów,
 9. warunkowe pozostawienie w szkole z groźbą usunięcia w przypadku następnego wykroczenia,
 10. relegowanie ze szkoły po wyczerpaniu innych środków,
 11. naprawienie wyrządzonej szkody, przeproszenie,
 12. zaproponowanie pracy naprawczej w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych,
 13. odebranie prawa do wycieczki lub innej imprezy klasowej lub szkolnej,
 14. pomoc specjalisty, np. psychologa, lekarza (psychiatry), prawnika, pracownika socjalnego,
 15. rozwiązanie zaproponowane przez klasę.