Original

Kryteria ocen z zachowania


Kryteria oceniania zachowania

OBSZARY/ OCENA
WZOROWE
BARDZO DOBRE
DOBRE
Wywiązywanie się z obowiązków szkolnych
1.Uczeń odznacza się wzorową frekwencją.
2.Osiąga wyniki odpowiadające jego możliwościom.
1.Ma sporadyczne godziny nieusprawiedliwione i spóźnienia.
2. Osiąga wyniki odpowiadające jego możliwościom.
1.Ma 10 – 16 godzin nieusprawiedliwionych i nieliczne spóźnienia.
2. Osiąga wyniki odpowiadające jego możliwościom.
Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej
1.Chętnie reprezentuje szkołę (np. biorąc udział w konkursach i olimpiadach, w przy-gotowaniu uroczystości szkolnych itp.).
2.Działa na rzecz szkoły, klasy, grupy koleżeńskiej.
1.Aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły.
1.Uczestniczy w życiu szkoły i klasy.
Dbałość o honor i tradycje szkoły
1.Dba o honor i tradycje szkoły.
1.Dba o honor i tradycje szkoły.
1.Dba o honor i tradycje szkoły.
Dbałość o piękno mowy ojczystej
1.Posługuje się poprawną polszczyzną.
2.Nie akceptuje i nie używa wulgaryzmów.
1.Posługuje się poprawną polszczyzną.
2.Nie akceptuje i nie używa wulgaryzmów.
1.Posługuje się poprawną polszczyzną.
2.Nie akceptuje i nie używa wulgaryzmów.
Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
1.Nie stwarza sytuacji zagrożenia dla siebie i innych.
2.Nie używa, nie rozprowadza, nie toleruje środków psychoaktywnych.
1.Nie stwarza sytuacji zagrożenia dla siebie i innych.
2.Nie używa, nie rozprowadza, nie toleruje środków psychoaktywnych.
1.Nie stwarza sytuacji zagrożenia dla siebie i innych.
2.Nie używa, nie rozprowadza, nie toleruje środków psychoaktywnych.
Godne kulturalne zachowywanie się w szkole i poza nią
1.Przestrzega ogólnie przyjętych norm i zasad właściwego zachowania się.
2.Szanuje mienie szkoły.
1.Przestrzega ogólnie przyjętych norm i zasad właściwego zachowania się.
2.Szanuje mienie szkoły.
1.Przestrzega ogólnie przyjętych norm i zasad właściwego zachowania się
2.Szanuje mienie szkoły.
Okazywanie szacunku innym osobom
1.Okazuje szacunek innym osobom.
2.Jest życzliwy dla innych.
1.Okazuje szacunek innym osobom.
2.Jest życzliwy dla innych.
1.Okazuje szacunek innym osobom.
2.Jest życzliwy dla innych.
OBSZARY/ OCENA
POPRAWNE
NIEODPOWIEDNIE
NAGANNE
Wywiązywanie się z obowiązków szkolnych
1.Ma 17 -19godzin nieusprawiedliwionych i częste spóźnienia.
2.Niezbyt sumiennie wywiązuje się z obowiązków szkolnych.
1.Ma 20 – 30 godzin nieusprawiedliwionych i nadmierną ilość spóźnień.
2. Jest niesumienny w wypełnianiu obowiązków szkolnych.
1.Ma powyżej 30 godzin nieusprawiedliwionych i nagminnie się spóźnia.
2.Świadomie nie wypełnia obowiązków szkolnych.
Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej
1.W małym stopniu przejawia zainteresowanie uczestnictwem w życiu szkoły i klasy.
1.Nie przejawia zainteresowania uczestnictwem w życiu szkoły i klasy.
1.Świadomie działa na niekorzyść społeczności szkolnej.
Dbałość o honor i tradycje szkoły
1.W małym stopniu dba o honor i tradycje szkoły.
1.Honor i tradycje szkoły są mu obojętne.
1.Celowo lekceważy dbałość o honor i tradycje szkoły.
Dbałość o piękno mowy ojczystej
1.Nie zawsze posługuje się poprawną polszczyzną.
2.Nie akceptuje i nie używa wulgaryzmów.
1.Nie dba o posługiwanie się poprawną polszczyzną i nie używa wulgaryzmów.
1. Nie posługuje się poprawną polszczyzną.
2.Celowo używa wulgaryzmów.
Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
1.Nie stwarza sytuacji zagrożenia dla siebie i innych.
 
2.Nie używa, nie rozprowadza, nie toleruje środków psychoaktywnych.
1.Stwarza sytuacje zagrożenia dla siebie i innych.
2.Używa środki psychoaktywne.
1.Umyślnie stwarza sytuacje zagrożenia dla siebie i innych.
2.Używa i rozprowadza środki psychoaktywne.
Godne kulturalne zachowywanie się w szkole i poza nią
1.Przestrzega ogólnie przyjętych norm i zasad właściwego zachowania się.
2.Szanuje mienie szkoły.
1.Narusza ogólnie przyjęte normy i zasady właściwego zachowywania się.
 
2.Nie szanuje mienia szkoły.
1.Często narusza ogólnie przyjęte normy i zasady właściwego zachowania się, jest agresywny w stosunku do nauczycieli i uczniów.
 
2.Nie szanuje mienia szkoły.
Okazywanie szacunku innym osobom
1.Okazuje szacunek innym osobom.
2.Jest życzliwy dla innych.
1. Nie okazuje szacunku innym osobom.
2.Nie jest życzliwy dla innych.
1.Jest arogancki.
2.Narusza poczucie godności innych.

Wychowawca przy ustalaniu oceny bierze pod uwagę wszystkie kryteria.