Original

DZIAŁ IV. Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników Liceum


Rozdział 1
Osoby pełniące funkcje kierownicze w szkole

§ 31

 1. Dyrektor Liceum w porozumieniu z organem prowadzącym i Radą Pedagogiczną tworzy dwa stanowiska wicedyrektorów.
 2. Wymienione stanowiska powierza i odwołuje z nich Dyrektor po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę oraz Rady Pedagogicznej.
 3. W sytuacji, gdy Dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa wskazanego wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora.
 4. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne, dodatkowe stanowiska kierownicze. Zakres obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze ustala Dyrektor.
 5. Do zadań wicedyrektorów należą:

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami wybranych przedmiotów,
2) przygotowanie tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych oraz organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli,
3) organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli,
4) koordynacja działań zmierzających do realizacji planów obowiązujących w szkole,
5) inne zadania zlecone przez Dyrektora.

Rozdział 2
Nauczyciele

§ 32

 1. W Liceum zatrudnia się nauczycieli posiadających wyższe wykształcenie magisterskie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym.
 2. Zasady zatrudniania, kwalifikacje oraz zasady wynagradzania nauczycieli reguluje ustawa - Karta Nauczyciela.
 3. Nauczyciel ustawowo obowiązany jest:

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Liceum,
2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,
3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,
4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną i wychowawczą. W jej toku jest odpowiedzialny zwłaszcza za:

1) bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wycieczek szkolnych i obowiązujących dyżurów, w granicach istniejących przepisów prawnych,
2) prawidłowy przebieg i rezultaty procesu dydaktycznego,
3) systematyczne i rzetelne przygotowywanie się do prowadzenia zajęć lekcyjnych,
4) wzbogacanie swojego warsztatu pracy, podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, dbałość o powierzoną mu pracownię,
5) stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów, rozwijanie ich zdolności, stwarzanie warunków do spokojnej i dobrze zorganizowanej pracy, życzliwe współdziałanie z nimi,
6) sprawiedliwe ocenianie osiąganych przez uczniów wyników,
7) prowadzenie zgodnej z przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dokumentacji swojej pracy,
8) udział w organizowaniu i prowadzeniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i innych nauczycieli,
9) bezzwłoczne zgłaszanie kierownictwu Liceum wszystkich zauważonych wypadków i zagrożeń,
10) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i uchwał,
11) systematyczną współpracę z rodzicami.

 1. Podczas wykonywania swej pracy dydaktycznej każdy nauczyciel ma prawo do:

1) wyboru form i metod pracy lekcyjnej,
2) wyboru programu nauczania i podręcznika,
3) formułowania autorskich i innowacyjnych programów nauczania i wychowania,
4) systematycznego doskonalenia swojego warsztatu pracy, poszerzania wiedzy merytorycznej i umiejętności metodycznych.

 1. Nauczyciel zna i stosuje obowiązujące w Liceum przepisy prawa wewnątrzszkolnego.

§ 33

 1. Nauczyciel wychowawca poza obowiązkami wynikającymi z wykonywania swej pracy dydaktycznej winien ponadto:

1) otaczać indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków,
2) animować życie klasy, integrować ją oraz pomagać w rozwiązywaniu konfliktów,
3) współdziałać z nauczycielami uczącymi w jego klasie,
4) utrzymywać stałe kontakty z rodzicami lub opiekunami swoich wychowanków,
5) współpracować z pedagogiem i psychologiem szkolnym, zwłaszcza w sytuacjach, w których potrzebna jest indywidualna opieka nad uczniem, pomoc w rozpoznaniu jego potrzeb i trudności,
6) prowadzić określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej w swojej klasie.

 1. W swej pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciele mają prawo korzystać z pomocy dyrekcji Liceum, Rady Pedagogicznej, władz oświatowych, rodziców uczniów, pedagoga szkolnego i psychologa, organizacji społeczno-politycznych, kulturalnych i gospodarczych.
 2. Za zgodą Dyrektora uczelnie wyższe i ośrodki kształcenia nauczycieli mogą zawierać z nauczycielami Liceum umowy o odbywaniu praktyki przez słuchaczy tych instytucji.

§ 34

 1. Zmiana nauczyciela zajęć edukacyjnych oraz wychowawcy w danej klasie należy do kompetencji Dyrektora.
 2. Decyzję o zmianie nauczyciela Dyrektor podejmuje:

1) z własnej inicjatywy na skutek spostrzeżeń z pełnionego nadzoru pedagogicznego,
2) na pisemny, uzasadniony wniosek nauczyciela,
3) na pisemny, uzasadniony wniosek uczniów lub rodziców danej klasy (podpisany przez co najmniej 2/3 odpowiednio uczniów lub rodziców uczniów danego oddziału).

 1. Decyzję o zmianie wychowawcy klasy Dyrektor podejmuje:

1) z własnej inicjatywy – (po wyczerpaniu wszystkich możliwych form pomocy) na skutek spostrzeżeń z pełnionego nadzoru pedagogicznego potwierdzających zaniedbywanie przez wychowawcę obowiązków, braku kompetencji lub braku umiejętności kierowania zespołem uczniowskim, a także w przypadku przekroczenia swoich uprawnień lub naruszenia dyscypliny pracy,
2) na pisemny, uzasadniony wniosek nauczyciela-wychowawcy,
3) na pisemny, uzasadniony wniosek uczniów lub rodziców danej klasy (podpisany przez co najmniej 2/3 odpowiednio uczniów lub rodziców uczniów danego oddziału).

 1. Podjęcie przez Dyrektora decyzji o zmianie wychowawcy jest poprzedzone dokładną analizą przedstawionych zarzutów oraz rozmową wyjaśniającą z osobą, o której mowa we wniosku.

§ 35

 1. W celu zapewnienia pomocy uczniom mającym niepowodzenia, przeżywającym konflikty oraz w celu prowadzenia w szkole profilaktyki dostosowanej do potrzeb rozwojowych uczniów wprowadza się w niej stanowisko pedagoga szkolnego, który udziela i organizuje pomoc pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wydanymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 2. Do zadań pedagoga szkolnego należy:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
2) określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
4) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
5) wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i klasy,
6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,
7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
8) udział w pracach zespołu wychowawczego.

 1. Do zadań pedagoga szkolnego jako doradcy zawodowego należy ponadto:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
3) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Liceum,
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,
6) udzielanie indywidualnych konsultacji zawodowych uczniom i rodzicom.

 1. Pedagog koordynuje prace zespołu nauczycieli dotyczące realizacji Wewnątrzszkolnego Programu Doradztwa Zawodowego, który jest odrębnym dokumentem.

§ 36

 1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udziela uczniom także psycholog.
 2. Prowadzi on także działania pedagogiczne mające na celu:

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia,
2) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów.

 1. Do zadań psychologa należy ponadto:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów,
2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów,
3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

 1. Psycholog jest członkiem zespołu nauczycieli zajmującego się realizacją Wewnątrzszkolnego Programu Doradztwa Zawodowego, który jest odrębnym dokumentem.

Rozdział 3
Zespoły nauczycieli

§ 37

 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy.
 2. Rodzaje zespołów i ich skład osobowy określa Dyrektor.
 3. Pracą zespołów i komisji kieruje powołany przez Dyrektora przewodniczący, który odpowiedzialny jest za opracowanie i realizację planu pracy na dany rok szkolny oraz opracowanie rocznego sprawozdania.
 4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego:

1) organizowanie współpracy nauczycieli danego zespołu jak i nauczycieli innych zespołów w celu uzgadniania sposobów realizacji wybranych programów nauczania, pomocy nauczycielom rozpoczynającym pracę w szkole,
2) opracowanie wymagań edukacyjnych uwzględniających typ szkoły, w której prowadzone są zajęcia z danego przedmiotu oraz specyfikę poszczególnych oddziałów,
3) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,
4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia i dokształcania zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli,
5) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także uzupełnianie ich wyposażenia,
6) współpraca przy opiniowaniu przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,
7) współpraca przy ewaluacji wewnętrznej szkoły.

 1. Przedstawiciele wychowawców każdego poziomu nauczania oraz pedagog i psycholog szkolny wchodzą w skład zespołu wychowawczego. Podstawowym zadaniem zespołu jest analiza sytuacji wychowawczej w szkole i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w oddziałach.
 2. W szkole pracują także następujące komisje i zespoły:

1) Zespół prac nad statutem szkoły,
2) Zespół do spraw ewaluacji,
3) Komisja wewnątrzszkolnego prawa oświatowego,
4) Komisja socjalna,
5) Komisja stypendialna,
6) Komisja inwentaryzacyjna, Komisja kasacyjna,
7) Komisja przetargowa,
8) Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy, Komisja do przeglądów warunków pracy i nauki,
9) Szkolna Komisja Rekrutacyjna.

 1. Dyrektor zgodnie z potrzebami może powołać zespoły problemowo-zadaniowe, których celem jest rozwiązanie zadań wynikających z realizowanej koncepcji programowej pracy Liceum.

§ 38

(uchylony)

Rozdział 4
Pracownicy niepedagogiczni szkoły

§ 39

 1. W szkole zatrudnia się pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi, zgodnie z przyznanymi corocznie przez organ prowadzący limitami etatów w arkuszu organizacji Liceum - kierownik gospodarczy, główna księgowa, specjalista do spraw płac, specjalista do spraw kadr, specjalista, sekretarz szkoły, woźne, dozorca, konserwatorzy sprzętu, rzemieślnik i sprzątaczki.
 2. Zasady zatrudniania, kwalifikacje oraz zasady wynagradzania wskazanej powyżej grupy pracowników szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks Pracy.

§ 40

 1. Zadaniami pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 2. Szczegółowe zakresy czynności tych pracowników ustala Dyrektor.